2024-01-15
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU) 2024

FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning ser årligen och vid behov över rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU) i redovisningsfrågor utfärdade av FAR.

Nedan kommenteras större ändringar.

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag

Rekommendationen, som är avsedd att tillämpas av aktiebolag som tillämpar K3, uppdateras årligen. Utöver redaktionella ändringar har följande justeringar gjorts:

  • Tydliggörande i punkt 5.12 [25] om vad som ingår i posten Aktuella skattefordringar alternativt Aktuella skatteskulder. Punkten för ett resonemang kring ett företag som saknar skattepliktigt resultat (exempelvis på grund av förekomsten av stora underskottsavdrag) men ändå blir debiterade preliminärskatt för att täcka andra skatter såsom fastighetskatt. Eftersom det enbart är inkomstskatter som faller inom begreppet Aktuell skatt är FAR:s syn att betald preliminärskatt för andra skatter än just inkomstskatt inte ingår i posten Aktuell skattefordran när företaget i övrigt saknar skattepliktiga vinster.
  • Tydliggörande i punkt 5.12 [43] om att det i posten Övriga skulder ingår beräknade/fastställda skulder för andra skatter än inkomstskatter, exempelvis fastighetsskatt.
  • Tydliggörande i punkt 6.8 [3] om vad som avser betald inkomstskatt i kassaflödesanalysen. Betald inkomstskatt avser enbart inkomstskatter, dvs. exempelvis inte fastighetskatt.
  • Tydliggörande i punkten 7.109 om att FAR anser att tillgodohavande på koncernkonto får klassificeras som likvida medel i koncernredovisningar.
  • I punkten 7.65, som rör upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag (enligt 5 kap. 29 § årsredovisningslagen), har FAR tagit bort texten som angav att upplysningar inte behöver lämnas om indirekta innehav. FAR anser att det saknas stöd i årsredovisningslagens nuvarande formulering om bland annat definitionen av ett dotterbolag för den tidigare skrivningen. Det innebär sammanfattningsvis att upplysningar lämnas för samtliga dotterbolag, även indirekta sådana.

RedR 2 Kontrollbalansräkning

Rekommendationen är en vägledning vid upprättande av kontrollbalansräkning enligt kapitel 25 i aktiebolagslagen. Årets uppdatering är begränsad till ett förtydligande i punkt 2.3 för att göra läsaren uppmärksam på det tillämpliga lagrummet avseende den s.k. rådrumsfristen.

RedR 3 Redovisning av ställda säkerheter

Syftet med rekommendationen är att ge vägledning vid upplysning om ställda säkerheter. Årets uppdatering klargör att i de fall ett minoritetsintresse föreligger i koncernredovisningen, ska upplysning om ställd säkerhet avseende ett sådant företag där ett minoritetsintresse föreligger, avse hela det belopp av tillgångar och skulder som skulle tas bort ur koncernredovisningen i det fall säkerheten tas i anspråk.

Till exempel i det fall ett moderföretag (Bolag A) äger 60 procent av Bolag B. I koncernredovisningen finns därmed ett minoritetsintresse. Antag att moderföretaget pantsatt alla sina aktier i Bolag B, (vilket motsvarar 60 procent av aktierna i Bolag B).  Eftersom enhetssynen tillämpas inkluderas därmed minoritetsintresset sett till tillgångar och skulder, och hela det belopp som skulle tas bort ur koncernredovisningen i det fall säkerheten tas i anspråk lämnas upplysning om.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se