2024-02-29
Nyheter

Dubbel datering av årsredovisningar leder fel

FAR och Svenskt Näringsliv är kritiska mot regeringens förslag om dubbel datering av årsredovisningar. I stället för att öka tydligheten kommer förslaget att skapa fler problem. I en skrivelse till Justitiedepartementet uppmanas regeringen att hörsamma utredningen förslag.

I lagrådsremissen Nya regler om hållbarhetsrapportering föreslår regeringen att kravet på att en årsredovisning ska innehålla uppgift om datum för undertecknandet ska kompletteras med ett krav på att årsredovisningen ska dateras. Förslaget avviker från utredningens betänkande där det föreslogs att nuvarande krav att årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades ska ersättas med ett krav på att årsredovisningen ska dateras.

Problematiskt med dubbel datering

FAR och Svenskt Näringsliv är kritiska och menar att lagrådsremissens förslag ger ett motsägelsefullt intryck. I stället för att lösa problemen med nuvarande reglering riskerar förslaget att skapa ytterligare problem.

– Olika dateringar kommer att göra det svårare för användarna av årsredovisningen att förstå innebörden av dem. Ur ett brottsutredningsperspektiv kan dateringen av underskriften visserligen ha betydelse, men frågan är om ett krav på att både årsredovisningen och underskrifterna ska dateras står i proportion mot nyttan i det perspektivet, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Den föreslagna lösningen kommer att bli administrativt betungande för både företag och revisorer. Dessutom kommer kravet försvåra möjligheten till elektronisk ingivning av årsredovisningen till Bolagsverket i och med att dateringen av underskrifterna inte är känd förrän den sista personen undertecknat årsredovisningen och antecknat datumet för underskriften.

Utredningens förslag bör genomföras

FAR och Svensk Näringsliv uppmanar regeringen att tänka om och hörsamma utredningens betänkande.

– Konsekvenserna av förslaget är inte tillräckligt utredda. FAR och Svenskt Näringsliv anser därför att förslaget i lagrådsremissen inte kan läggas till grund för lagstiftning. I stället bör utredningens förslag genomföras. Om det inte anses möjligt bör det inte ske någon ändring av nuvarande regler, säger Björn Irle.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se