2023-09-15
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 37

Fastställda prisbasbelopp, nya regler för krediter och stort intresse för revisorsexamen. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Prisbasbelopp för 2024 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 57 300 kronor respektive 58 500 kronor för 2024. Höjningen av prisbasbeloppet gör att taken i bland annat ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs. Läs mer på Regeringens webbplats  

Förslag på nya regler för krediter som inte betalas i tid

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya regler om försäljning och förvaltning av krediter där låntagaren inte klarar av att betala i tid. Regeringen föreslår även att tillsynen över inkassoföretag samlas hos Finansinspektionen. Läs mer på Regeringens webbplats

Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal

Regeringen föreslår att det införs ett regelverk för förvärv och förvaltning av så kallade nödlidande kreditavtal. Förslagen syftar till att stärka regleringen av marknaden för överlåtelser av nödlidande kreditavtal som har ingåtts av ett kreditinstitut och motverka oseriöst agerande. Läs mer på Regeringens webbplats

Stort intresse för revisorsexamen

Liksom vid förra årets höstprov är intresset för revisorsexamen större jämfört med hur det såg ut under och innan pandemin. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Förebygg riskerna med digitala arbetssätt

Digitaliseringen ger nya möjligheter men också nya risker som kan leda till högre arbetsbelastning och påverka hjärnan negativt. Varje arbetsgivare ska ha rutiner för att regelbundet undersöka och bedöma alla risker i arbetet. I en EU-gemensam insats ska Arbetsmiljöverket granska cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

FI följer riktlinjer för produktstyrningskraven enligt Mifid 2

Finansinspektionen har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas reviderade riktlinjer för produktstyrningskraven enligt EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2). Läs mer hos Finansinspektionen

Nya riskviktsgolv för banklån till kommersiella fastigheter 

Finansinspektionen har beslutat att införa riskviktsgolv för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn. Samtidigt tas de nuvarande riskviktsgolven som i dag tillämpas inom ramen för pelare 2 bort. De nya riskviktsgolven träder i kraft den 30 september 2023. Läs mer hos Finansinspektionen

Beslut i mål om återställande av försutten tid 

Ett bolag har ansetts ha giltig ursäkt för att inte överklaga ett beslut från Skatteverket i rätt tid då beslutet hade skickats till fel adress. Tiden för att överklaga beslutet har återställts. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bolagsverket och Skatteverket får högt betyg

Företagarnas senaste myndighetsrankning visar att Bolagsverket och Skatteverket har högst förtroende hos företagen. Båda myndigheterna ligger även i topp när det gäller service och handläggningstider. Läs mer hos Företagarna

Skatteverkets webbseminarium

Skatteverket erbjuder kostnadsfria webbseminarium för den som vill lära sig mer om skatter och avgifter. Läs mer hos Skatteverket

INTERNATIONELLT 

Hälften av storbolagen redo för ESRS

Bara hälften av de stora nordiska företagen är väl förberedda för att möta de kommande kraven inom hållbarhetsrapportering enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Det visar Position Greens årliga ESG100-rapport. Läs rapporten hos Position Green

Revisorer har högst förtroende inom skatt

Förtroende, korruption och hållbarhet är faktorer som påverkar allmänhetens inställning till skatt. Revisorer är fortfarande de mest pålitliga aktörerna inom skattefrågor. Det visar en internationell undersökning av ACCA, IFAC och CA ANZ. Läs mer hos IFAC

IASB föreslår årliga förbättringar av IFRS

IASB har publicerat förslag på ändringar av IFRS. Ändringarna inkluderar förtydliganden, förenklingar och andra ändringar för att göra regelverket mer konsekvent. Läs mer hos IFRS Foundation

PwC i USA begränsar konsulttjänster för revisionskunder

PwC i USA kommer att sluta erbjuda vissa konsulttjänster till sina revisionskunder för att undvika potentiella intressekonflikter och stärka revisionskvaliteten. Läs mer hos Wall Street Journal

Utblick varje vecka