2023-09-06
Nyheter

FAR yttrar sig om ISSB:s ”Consultation on Agenda Priorities”

FAR och Svenskt Näringsliv har lämnat ett gemensamt yttrande till International Sustainability Standards Board (ISSB) om ”Consultation on Agenda Priorities”. ISSB har efterfrågat synpunkter inför arbetet med sin tvååriga arbetsplan.

FAR stödjer ISSB:s arbete med att utveckla globala standarder för hållbarhetsrapportering. Det är dock viktigt att det sker en harmonisering med ESRS. Jämförbarhet är en avgörande faktor då rapporterande enheter kommer sträva efter att undvika dubbelrapportering. Dessutom kommer ökade skillnader i struktur mellan ramverken att försvåra digital rapportering av hållbarhetsdata. FAR rekommenderar därför samarbete med andra standardiseringsorgan som EFRAG och GRI.

FAR föreslår också en ökad transparens i tidslinjen för standardiseringsprocessen och uppmanar ISSB att påskynda processen med hjälp av samarbete och befintlig forskning.

Vad gäller integrerad rapportering framför FAR en viss oro över påverkan på IFRS-finansiella rapporteringsstandarder och uppmanar till en tydlig separation.

Slutligen rekommenderar FAR att ISSB utvärderar integreringen av Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Remissvaret till ISSB finns att läsa här

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist och auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se