2023-10-12
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 41

Myndigheter lämnar synpunkter på nya regler om hållbarhetsredovisning, Skatteverkets statistik görs mer tillgänglig och Arbetsmiljöverkets 67 föreskrifter ska bli 15. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nya regler om hållbarhetsredovisning riskerar att leda till försämrad konkurrens 

I yttrandet över betänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning avstyrker Konkurrensverket förslaget om att inte tillåta oberoende kvalitetsgranskare av hållbarhetsrapporter. Läs mer hos Konkurrensverket

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslaget till nya regler om hållbarhetsredovisning

Finansinspektionen (FI) välkomnar direktivet om företagens hållbarhetsredovisning och tillstyrker förslaget att endast auktoriserade revisorer ska vara behöriga att granska hållbarhetsrapporter. FI anser dock att möjligheten att även tillåta att oberoende leverantörer av kvalitetsgranskningstjänster granskar hållbarhetsrapporter behöver utvärderas vidare. Läs mer hos Finansinspektionen

Revisorsinspektionen yttrar sig över betänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning

Revisorsinspektionen tillstyrker i huvudsak förslagen. De synpunkter som lämnas avser i huvudsak frågor om examination, auktorisation och behörighet att bestyrka hållbarhetsrapporter. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Skatteverkets statistik görs mer tillgänglig 

Skatteverket lanserar en statistikportal där stora mängder statistik om det svenska skattesystemet samlas och görs tillgänglig. Den nya portalen gör det möjligt att själv hämta detaljerad och aktuell statistik från beskattningssystemet. Läs mer hos Skatteverket

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – samma skyddsnivå fast i ny kostym 

Arbetsmiljöverkets omfattande regelverk har genomgått en översyn. Dagens 67 föreskriftshäften ska bli 15. Den nya regelstrukturen börjar gälla från 1 januari 2025. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Nya förhandsbesked från Skatterättsnämnden  

Skatterättsnämnden har publicerat två nya förhandsbesked. Ärendena gäller pensionsförsäkring och utländsk stiftelse. Läs mer hos Skatterättsnämnden

Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Regeringen föreslog den 1 juni 2023 vissa ändringar i lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förslagen innebär bland annat en utökad registreringsplikt och införandet av ett allmänt lämplighetskrav på dem som bedriver den typen av verksamhet. Läs mer hos Finansinspektionen

INTERNATIONELLT

Ny överenskommelse för att reformera internationell beskattning

OECD/G20 Inclusive Framework har släppt en ny överenskommelse för att hantera utmaningar kopplat till globalisering och digitalisering. Överenskommelsen är ett steg på vägen mot Pillar 2. Läs mer hos OECD

Webbinarium: OECD Tax Talks

OECD kommer att ge en uppdatering om arbetet med sin internationella skatteagenda på ett webbinarium den 16 november. Läs mer hos OECD

IAASB stärker ISA 700 och 260 till följd av ändringar i IESBA:s etikkod för revisorer

IESBA har gjort ändringar av etikkoden för revisorer. Till följd av detta justerar IAASB sina standarder ISA 700 och ISA 260. Läs mer hos IAASB