2023-10-10
Nyheter

FAR lämnar synpunkter på förslag om allmänna råd till bostadsrättsföreningar

Bokföringsnämnden (BFN) har lämnat förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisningar. FAR är positiv till förslaget om att ha särregler för bostadsrättsföreningar i ett separat kapitel i K3-regelverket.

Den största förändringen för bostadsrättsföreningar är att de inte längre tillåts tillämpa K2. FAR har i ett separat yttrande tillstyrkt det förslaget. Det är positivt att BFN föreslår förändringar som underlättar för befintliga och presumtiva medlemmar att förstå bostadsrättsföreningens ekonomi.

BFN har även föreslagit att K3 ska kompletteras med ett kapitel med särregler för bostadsföreningar. Dessutom ska övriga kapitel i K3 tillämpas. FAR anser att detta är en bra lösning.

En stor del av remissen behandlar olika nyckeltal. Många av nyckeltalen återfinns redan i årsredovisningslagen (ÅRL). FAR anser att nyckeltalet soliditet ska delas upp i soliditet inklusive och exklusive uppskrivningsfond för att nyckeltalet ska bli jämförbart mellan olika föreningar. Dessutom ifrågasätter FAR begreppet nettoomsättning.

– FAR ifrågasätter att föreningar måste använda begreppet nettoomsättning. Många föreningar delar upp sina intäkter i årsavgifter, hyresintäkter och övriga intäkter. FAR anser inte att det är lämpligt att tvinga föreningarna att räkna samman alla dessa i en post i resultaträkningen, för att sedan dela upp i not. Även om vi inser att begreppet används genom kopplingen till uppställningsformerna i ÅRL, säger Karin Siwertz, redovisningsspecialist på BDO, som deltagit i remissarbetet i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning.

En viktig del i lagstiftningen och normgivningen är att föreningar som går med förlust ska lämna upplysningar i årsredovisningen om föreningens möjlighet att täcka sina framtida ekonomiska åtaganden. Detta är en mycket viktig upplysning som många föreningar kommer att behöva lämna.

– FAR anser att det är viktigt att BFN poängterar att det inte räcker med en generisk beskrivning. Medlemmen eller den presumtiva medlemmen måste förstå vem som ska betala för underhållet i framtiden. Det vill säga om det är föreningen, medlemmen eller banken. Om föreningen ska ta upp nya lån behöver styrelsen ange hur mycket årsavgifterna behöver höjas för att täcka de ökade räntekostnaderna. Om föreningen har gått med förlust i flera år bör styrelsen även ha med en redogörelse för varför styrelsen inte höjt årsavgifterna och när extern finansiering bedöms behövas, säger Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton och ledamot i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning.

BFN föreslår att de nya reglerna ska tillämpas när en årsredovisning upprättas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2022. I förslaget finns punkter som inte regleras av lag och FAR föreslår att enbart den normgivning som har sin grund i tvingande bestämmelser i ÅRL implementeras 2023. Resterande bestämmelser föreslås skjutas till 2024.

Läs FAR:s remissvar