2023-11-02
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 44

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort fem nya ärenden, Finansinspektionen kartlägger företagens hållbarhetsarbete och Esma har valt fokusområden för tillsyn av finansiell rapportering. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort fem tillsynsärenden

Tillsynsnämnden har beslutat att i två fall upphäva godkännandet som revisor och att i tre fall meddela varning. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Kartläggning av hur företag integrerar hållbarhet i verksamheten

Finansinspektionen har påbörjat en analys för att kartlägga hur värdepappersföretag, fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder integrerar hållbarhet i verksamheten. Läs mer hos Finansinspektionen

Esma publicerar fokusområden för tillsyn av finansiell rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2023. Läs mer hos Finansinspektionen

Åtal för grova ekobrott i ideell förening

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot en företrädare för en ideell förening för misstänkta grova bokföringsbrott samt folkbokföringsbrott. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör slutar

Monica Rodrigo, generaldirektör på EBM, väljer att avsluta sitt förordnande när det går ut den sista februari 2024. Hon kommer att vara kvar på EBM tills en efterträdare är utsedd. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Gränstullsamarbetet med Åland upphör

Gränstullsamarbetsavtalet med Åland gällande klarering av varor och transportmedel till och från Sverige upphör den 1 januari 2024. Den som har handel till eller från Åland kommer att beröras av de här förändringarna och behöver se över sina tullrutiner. Läs mer hos Tullverket

Vassare konkurrens pressar priserna

Konjunkturen bedöms fortsätta att mattas av och det svaga konjunkturläget väntas hålla i sig det närmaste halvåret. Företagen har reviderat ner sina planer på kommande prishöjningar. Det visar Riksbankens företagsundersökning. Läs mer hos Riksbanken

Ny lag ska stoppa utländska företagsköp som kan skada Sverige

Utländska direkt­investe­ringar har stor betydelse för Sveriges närings­liv. Samtidigt finns det risker med att utländska aktörer investerar i skydds­värd verksamhet. Regeringen har därför fattat beslut om en pro­position med förslag på en ny lag som inne­bär att investe­ringar som utgör säkerhets­risker kan granskas av en särskild myndighet och, om det är nöd­vändigt, förbjudas. Läs mer på Regeringens webbplats 

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt 

Ett bolag som säljer läkemedel får inte sätta ned sitt beskattningsunderlag när bolaget ersätter regionerna för att de, inom ramen för systemet med läkemedelssubventioner, har betalat en del av läkemedelspriset vid apotekens mervärdesskattefria försäljning av läkemedlen. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skadeståndsskyldighet gjorde vinstutdelning olaglig

Avgörandet behandlar de bestämmelser i aktiebolagslagen som styr utrymmet för vinstutdelning och hur dessa ska tillämpas i ett fall då en skadeståndsgrundande handling har inträffat men det ännu inte väckts talan om skadestånd. Läs mer hos Högsta domstolen

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

EU:s nya förordning om marknader för kryptotillgångar (MiCA-förordningen) ska tillämpas från den 30 december 2024. Vissa bestämmelser ska emellertid tillämpas redan från den 30 juni 2024, vilket förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder i Sverige. Läs mer på Regeringens webbplats