2023-05-04
Nyheter

FAR lämnar synpunkter på IAASB:s förslag om koncernrevision inom ISA för LCE

FAR har lämnat kommentarer till IAASB:s komplettering av ISA för LCE avseende koncernrevision till IAASB. Svaret har lämnats tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Norden via Nordiska Revisorsförbundet, NRF.

– I den första remissrundan fick IAASB, International Auditing and Assurance Standard Board, kritik för att de förbjöd koncernrevisioner. Nu ser vi att den kritik som FAR, NRF, Accountancy Europe och många andra framförde har hörsammats. Det visar på vikten av att FAR för medlemmarnas bästa engagerar sig i att påverka viktiga frågor för branschen. Ur ett svenskt perspektiv kan det vara viktigare att få en standard för revison av LCE även om begränsningen vad gäller koncerner är för smal initialt, säger Björn Irle auktoriserad revisor på FAR som varit aktiv i såväl NRF:s som Accountancy Europes svar.  

I det första förslaget om revision av mindre komplexa företag, ISA för LCE, så var en av begränsningarna att den inte skulle kunna användas vid revision av koncerner. Den begränsningen fick mycket kritik, bland annat i FAR:s svar på remissen. IAASB har därför tagit fram ett förslag för hur ISA för LCE ska kunna användas även vid koncernrevisioner. I förslaget har IAASB valt att lägga en begränsning i att endast koncernrevisioner där koncernrevisorn inte förlitar sig på andra revisorer (enhetsrevisorer). I praktiken kan det bli en ganska snäv gräns för vilka koncernrevisioner som kan tillämpa ISA för LCE. I förslaget har även ett nytt avsnitt om koncernrevision tagits med. Det baseras på den uppdaterade ISA 600 som börjar gälla för revisioner som påbörjas 15 december 2023 eller senare. Dock har kraven som gäller just enhetsrevisorer tagits bort.  

Huvuddragen i svaret på IAASB:s förslag är:

  •  NRF (och därmed FAR) tycker att ISA för LCE är en viktig standard för den typen av revisionsuppdrag och att det är bra att koncernrevisioner tillåts. Det finns en utmaning i att definiera för vilka koncerner standarden kan användas. Blir definitionen för smal, riskerar standarden att inte accepteras av revisorerna i många länder, blir den för bred riskerar den att inte accepteras av standarsättare i olika länder. NRF hade därför hellre sett en mer principbaserad bedömning av när en koncern är mindre komplex som baseras på revisorns professionella bedömning. 

  • NRF kan, för att inte försena processen med införandet av ISA för LCE, acceptera begränsningen med tillägget att IAASB tidigt ska följa upp hur begränsningen med enhetsrevisorer fungerat i praktiken. Vidare menar NRF de kvantitativa begräsningar som nämns i standarden är för snäva (upp till fem enheter i tre länder). Även här bör det vara tydligare att det är revisorns professionella bedömning som ska styra. 

  •  Slutligen förstår NRF att om enhetsrevisorer i någon grad kommer att tillåtas så kommer kraven förslagets koncernrevisionsavsnitt att behöva utökas i motsvarande mån.  

Nordiska Revisorsförbundets svar till IAASB:s remiss finns här

FAR har även varit aktiva i det svar Accounancy Europe lämnat till IAASB. Deras svar är tydligare i att enhetsrevisorer ska tillåtas vid koncernrevisioner enligt ISA för LCE.  Accountancy Europes svar finns i sin helhet här.