2023-05-10
Nyheter

"Ansvarsfrågan för digital ingivning av årsredovisningar behöver utredas"

FAR är positiva till att årsredovisningar och revisionsberättelser lämnas in digitalt, men anser att innan ett obligatorium införs måste frågan om vem som ansvarar för att korrekt information lämnas och kan återrapporteras utredas närmare. Det framgår av FAR:s remissvar avseende promemorian Digital ingivning av årsredovisningar.

I dagsläget är det möjligt för de flesta aktiebolag att lämna in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket i ett digitalt format. Nu föreslår Justitiedepartementet i en remiss att det ska bli obligatoriskt med digital ingivning för dessa företag. Enligt förslaget undantas de börsnoterade bolagen och andra företag som tillämpar den internationella normgivningen (IFRS) från obligatoriet. Inte heller så kallade finansiella företag och försäkringsföretag omfattas.Enligt utredningen skulle ett sådant krav på digital ingivning komma att gälla för uppskattningsvis mer än 95 procent av samtliga aktiebolag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025.

Alternativt system för digital ingivning behövs

− FAR välkomnar att årsredovisningar och revisionsberättelser lämnas in digitalt. Vi anser däremot att ansvarsfrågan för digitalt ingivna årsredovisningar inte är tillräckligt utredd, att ansvaret för att korrekt information lämnas in samt kan återrapporteras till användare och intressenter bör utredas vidare innan ett obligatorium införs, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Vid ett obligatorium anser FAR att Bolagsverket bör få i uppdrag att ta fram ett eget alternativt system för digital ingivning som kan användas av de företag som inte kan eller vill använda någon marknadsaktörs lösning, att Bolagsverket har huvudansvaret för den digitala ingivningen och säkerställer kvaliteten i den registrerade informationen. 

Läs FAR:s remissvar om digital ingivning av årsredovisningar i sin helhet

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se