2023-01-10
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) 2023

FAR:s operativa grupp Normgivning revision ser årligen och vid behov över rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) utfärdade av FAR.

Sammanfattningsvis så är det få stora förändringar i år. Övergången från ISQC till ISQM har dock medfört uppdatering i flertalet rekommendationer där bland annat exempeltexter har uppdaterats för att vara överensstämmande med det nya regelverket. Det gäller främst de rekommendationer som avser yttranden och rapporter som ej är revisionsberättelser.

Enligt IAASB ska hänvisning till ISQC fortsatt ske i revisorns rapportering om uppdraget har påbörjats innan 15 december 2022. Hänvisning till ISQM ska följaktligen ske i de fall uppdraget har påbörjats den 15 dec 2022 eller senare. Det är dock FAR:s åsikt att hänvisningen till ISQM1 får göras oavsett om uppdraget har påbörjats 15 december 2022 eller tidigare.

Även om ISRS 4400 inte utgör en rekommendation eller uttalande som är utgiven av FAR så är det värt att nämna att även den standarden har vissa förändringar som kommer av att ISQM blivit gällande varför det är viktigt att se över mallar och exempel som används på byrån.

Nedan kommenteras större ändringar i rekommendationer, uttalanden och tillhörande exempel:

RevR 100 Revision av finansiella företag
Rekommendationen har uppdaterats med anledning av att en ny omarbetad standard för bedömning av risk och väsentliga felaktigheter, ISA 315 (omarbetad 2019), blivit gällande.

RevR 700 Revisionsberättelsens utformning
Förtydligande avseende revisorns underskrift i de fall en suppleant har trätt in i ordinarie revisors ställe har tillkommit. Det har även skett en uppdatering av exempeltexten om upplysning då jämförelseåret ej har reviderats i punkt 138 för att förtydliga vilka perioder som avses.

För att ge vägledning i revisorns bedömning om vad som kan anses utgöra så kallad annan information enligt ISA 720 har FARs normgivningsgrupp för revision tagit fram ett beslutsträd. Beslutsträdet finns som bilaga till RevR 700.

RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse. Under avsnittet om annan information har exempeltext i punkt 49 uppdaterats och punkt 50A har tillkommit med beskrivning av hur ersättningsrapporten ska behandlas i revisionsberättelsen. Även i denna rekommendation finns under punkt 50 en hänvisning till bilaga 3 i RevR 700 som vägledning för vad som utgör annan information enligt ISA 720.

RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten Rekommendationens inledande avsnitt har förtydligat vad kraven enligt Esef-regelverket innebär. Anpassning har även skett utifrån att kravet på att även märka upp noter i koncernredovisningar nu har blivit gällande.

Av punkt 5.17 i den uppdaterade rekommendationen framgår att en referens, så kallad checksumma, till den granskade versionen av Esef-rapporten nu ska inkluderas i uttalandet från företagsledningen och motsvarande referens behöver därmed inte längre finnas i revisionsberättelsen. Med anledning av denna förändring har även exempeltexter för revisorns rapportering uppdaterats. Den exempeltext som finns angående revisorns ansvar har uppdaterats dels med anledning av ISQM men även avseende granskningsåtgärdernas omfattning. Ändringarna gäller för granskning av det räkenskapsår som påbörjas 1 jan 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är dock tillåten och dessa förenklingar kan således tillämpas redan i revisionen av 2022.

Nedanstående rekommendationer innehåller endast mindre, ej väsentliga förändringar:

RevR 4 Granskning av fusionsplan
Rekommendationen har fått ytterligare en punkt i avsnittet om syfte och omfattning där det framgår att RevR 4 även kan ge viss vägledning vid granskning och rapportering i samband med en delning i enlighet med kapitel 24 i ABL. Därutöver har texten i exempel uppdaterats med avseende på ISQM.

RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt
I rekommendationens inledning har det lagts till en punkt 19A av vilken det framgår att rekommendationen även kan fungera som vägledning vid granskning och rapportering av information, till exempel proformaredovisning, som kan förekomma i de fall det rör sig om en notering på ej reglerad marknad och prospekt inte är ett krav. Därutöver har exempel 3 i bilaga 1 samt exempel 1 i bilaga 2 uppdaterats med anledning av ISQM.

RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsinformation
I exempel har en anpassning av texten under rubriken revisorns ansvar gjorts med anledning av ISQM.

RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag. Punkt 1.3 har utökats med hänvisning även till lag om tjänstepensionsföretag, bank- och finansieringsrörelselagen. I punkt 4.3 har det tillkommit ett förtydligande om styrelsens skyldighet att upprätta förslag till riktlinjer. Det har även skett en uppdatering till ISQM i exempel under rubriken revisorns ansvar.

RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. I avsnittet om apportegendomens värde har det tillkommit en punkt 2.14A som beskriver hur revisorns granskning av apportegendomens värde påverkas av hur stiftaren värderat tillgången. I punkt 10.8 har ordet bestyrka ersatts med uttala sig om i beskrivningen av syftet med revisorns granskning.

De exempel som finns i rekommendationen har uppdaterats med anledning av ISQM och uppdatering har även skett av sammanställningen i bilaga 1 över olika revisorsyttranden enligt ABL som finns.

RevR 11 Nyvald revisors tillgång till tidigare revisors revisionsdokumentation. I rekommendationen har nytillträdd och avgående genomgående ersatts av nyvald respektive tidigare så även i rekommendationens namn.

RevR 14 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt. I punkt 2.1 har det nu tydliggjorts att revisorns skyldighet att vidta åtgärder även omfattar andra än styrelse och VD när det avser korruptionsbrott. I de fall revisorn ska upprätta en rapport om misstanke om penningtvätt så ska denna rapport skickas till finanspolisen och inte polismyndigheten. I rekommendationen har därför ordet polismyndigheten bytts ut till finanspolisen i de fall det avser rapport om misstänkt penningtvätt.

RevR 15 Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap 23§ FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse. Texten i exempel på revisors rapport har uppdaterats till ISQM under rubriken revisorns ansvar.

RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. I punkt 3.3 har ett förtydligande gjorts avseende vad revisorn behöver göra för att uppfylla kraven i ISA 720 om annan information och att revisorn inte ska inkludera ett uttalande om bolagsstyrningsrapporten under rubriken annan information i revisionsberättelsen.

RevR 17 Gemensam revision
Uppdaterad med avseende på ISQM. Ordet likvidation har ersatts med upplösa i exempel 1.

RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen. Bilaga 1 med översikt och jämförelse mellan företeelser som omfattas av denna rekommendation har kompletterats. Inga övriga förändringar har skett.

Följande rekommendationer och uttalanden har lämnats oförändrade i samlingsvolymen 2023:

RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Notera dock att det för räkenskapsår som påbörjats 1 januari 2022 eller senare inte längre är möjligt att utfärda ett yttrande enligt RevR 12 avseende de företag som inte omfattas av lagkraven på upprättande av hållbarhetsrapport men som frivilligt väljer att upprätta en sådan motsvarande lagens krav.

RevR 13 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag

RevR 209 Förvaltningsrevision

RevU 7 Revisorns intyg avseende uppgifterna i ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands

RevU 12 Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS

RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar