2023-01-12
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU) 2023

FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning ser årligen och vid behov över rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU) i redovisningsfrågor utfärdade av FAR.

Större ändringar kommenteras nedan.

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag

Rekommendationen, som är avsedd att tillämpas av aktiebolag som tillämpar K3, uppdateras årligen. Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:

 • Utveckling av texten i punkt 3.18 avseende förslag till vinstdisposition vad avser fria fonder. FAR förespråkar att vinstdispositionen innehåller samtliga delposter av fritt eget kapital även om det inte är ett krav enligt ÅRL att ta med fria fonder, om inte en minskning av en sådan fond föreslås. Förtydligande har även skett avseende fond för verkligt värde.
 • Text har tagits bort i kommentaren till posten Övriga skatter (4.8 punkt 16)
 • Ett förtyligande i kommentaren till balansräkningen kring vad som redovisas som Andra långfristiga fordringar (5.12 punkt 16)
 • Förtydligat vad som menas med metoden successiv vinstavräkning både vad avser pågående arbeten till fast pris och vad som redovisas som intäkt vid pågående uppdrag på löpande räkning (5.12 punkt 22)
 • Utveckling av exemplet på hur specifikationen av förändringar i eget kapital i juridisk person kan presenteras i en egen räkning  (5A.1)
 • Förtydligande av vilka upplysningar som ska lämnas till kassaflödesanalysen (7.109 och 7.110)

RedU 7 Värdering av tillgångar och skulder vid redovisning av företagsförvärv samt vid prövning av nedskrivningsbehov enligt IFRS

Uttalandet är en praktisk vägledning för företag som tillämpar IFRS. Vägledning i denna RedU kan också hämtas av företag som tillämpar K3. Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:

 • Ändring av begreppet livslängd till nyttjandeperiod
 • Nya fotnoter har lagts till som beskriver var punkter med BCZ återfinns
 • Förtydligande av text i punkt 3.1, 3.4, 3.6 och 3.19 under rubriken Fastställande av verkligt värde för enskilda tillgångar och skulder vid företagsförvärv m.m. (förvärvsanalys)
 • Sista meningen har tagits bort i punkt 4.7 under rubriken Prövning av nedskrivningsbehov avseende individuella tillgångar och kassagenererande enheter inklusive goodwill
 • Tillägg i punkt 5.4 under rubriken Kontroll av rimlighet och dokumentation
 • Text utvecklats i punkt B 1.3 och B 1.34, i Bilaga 1 Värdering i samband med nedskrivningstest av goodwill i enlighet med IAS 36

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se