2023-12-08
Nyheter

FAR:s rekommendationer under lupp

FAR:s rekommendationer om kontrollbalansräkningen diskuteras i en artikel i Juridisk Tidskrift, JT. Det handlar om den tid då ett bolag med förbrukat aktiekapital fortfarande kan räddas. Enligt artikeln riskerar en styrelse som följer rådgivning från en revisor att bolaget blir likvidationspliktigt.

Kapitalbristreglerna aktualiseras om det finns skäl att anta att det egna kapitalet underskrider hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelse och vd är då skyldiga att genast upprätta en kontrollbalansräkning och därefter snarast möjligt kalla ägarna till en första kontrollstämma. På stämman ska det beslutas om bolaget ska likvideras eller inte.

Riskerar likvidationsplikt

I artikeln i JT diskuteras FAR:s rekommendationer kopplade till kontrollbalansräkningen, RevR 1, Granskning av kontrollbalansräkning, RedR2 Kontrollbalansräkning och RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen.

FAR:s rekommendationer

RevR 1 är avsedd att ge vägledning om god revisionssed vid den granskning av kontrollbalansräkningen som bolagets revisor ska göra.  

RedR 2 är en vägledning för K3- och K2-företag och behandlar i första hand de justeringar som kan göras i en kontrollbalansräkning.

RevR 10 innehåller viss vägledning för revisorns agerande i förhållande till upplysning i förvaltningsberättelsen om kontrollbalansräkning upprättats eller skyldighet att göra det förelegat.  

Utgångspunkten i JT:s artikel är att FAR:s rekommendationer ger intryck av att rådrumsfristen, den tid då bolaget fortfarande kan räddas, kategoriskt börjar löpa efter en första kontrollstämma, vilket är omdiskuterat menar författaren. Enligt artikeln riskerar en styrelse som följer rådgivning från en revisor att bolaget blir likvidationspliktigt och att styrelsen och vd blir personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.

Vi tar till oss synpunkterna och ser hur vi kan förtydliga rekommendationerna, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

– Rekommendationerna syftar inte till att ge uttömmande och detaljerad vägledning kring styrelsens ansvar och kring rådrumsfristen. Syftet med dem är inte heller att de ska vara ett stöd för rådgivning i dessa frågor, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Björn Irle tycker att artikeln i JT lyfter en viktig och komplicerad fråga. Frågan om kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen är under remiss från utredningen Bolag och brott (SOU 2023:34). Enligt förslaget ska dagens regler utmönstras och ersättas med andra krav på styrelsen.  

– Vi tar till oss synpunkterna och ser hur vi kan förtydliga rekommendationerna med utgångspunkt från vad utredningen Bolag och brott leder fram till, säger Björn Irle.

Artikelns författare är Sebastian Lindroos-Moll, lektor i civilrätt vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.