2023-04-27
Nyheter

Kvalitetskontroll revision – så gick det

FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har fattat beslut i merparten av kontrollärendena för urvalsåret 2022. Av ärendena som har behandlats har de flesta godkänts.

I samband med årets kontrollarbete har konstaterats att det finns ett antal brister som inte ska finnas i genomförda revisioner. Det rör sig om följande: 

Avsaknad av allmän riskbedömning samt dokumentation av efterlevnad av penningtvättslagen 

Revisorsinspektionen, RI, har i sin rapport om Kvalitetssäkring av lagstadgad revision daterad den 4 oktober 2022 angett att ”avsaknad av allmän riskbedömning i praxis har föranlett varning med sanktionsavgift”. Kvalitetsnämnden har därför i ärenden där avsaknad av allmän riskbedömning förekommer rapporterat detta till Revisorsinspektionen. Det är viktigt att rutiner/processer finns på plats och tillämpas för att dessa brister inte ska noteras igen i kvalitetskontrollerna 2023. 

Sidoverksamhet 

Ett problemområde som har återkommit i kontrollanternas rapportering även tidigare år är att revisorn är involverad i någon form av sidoverksamhet som skulle kunna anses vara förtroenderubbande. Det kan noteras att rollen som styrelsesuppleant är att likställa med ordinarie styrelseledamot.

Vid tveksamheter kring sidoverksamhet bör revisorn begära ett förhandsbesked av Revisorsiinspektionen.

Sena skatter och avgifter 

Sena skatter och avgifter i det egna revisionsföretaget eller i strukturen där det ingår är visserligen inte en vanlig brist, men leder i normalfallet till att Revisorsinspektionen måste underrättas. 

Återkommande brister i revisionsuppdragen 

Bland brister i de granskade revisionsuppdragen återkommer även:   

  • Bristande dokumentation som gör det svårt att följa ”den röda tråden” i genomförd revision.
  • Bristande dokumentation avseende riskbedömning/planering, genomförda granskningsmoment, bedömningar och slutsatser. 
  • Felaktiga revisionsberättelse beroende på fel i malltexter som revisorn har använt. 

Ovanstående återkommande brister skulle kunna åtgärdas på ett enkelt sätt genom vald revisors involvering, kontroll och uppföljning av revisionsarbetet i den enskilda revisionen.