2023-04-25
Nyheter

FAR kommenterar IAASB:s förslag på uppdatering av ISA 500

FAR har i dagarna lämnat kommentarer till IAASB:s förslag på uppdatering av ISA 500 Revisionsbevis. Kommentarerna har lämnats tillsammans med övriga medlemsorganisationer via Nordiska Revisorsförbundet, NRF.

– Att samla in och utvärdera revisionsbevis är en viktig del i revisionen. Här ger förslaget till uppdatering av standarden bra stöd för revisorn. Tillämpningsmaterialet i standarden är mer som en lärobok och gör förslaget till uppdatering alltför omfattande, säger Björn Irle auktoriserad revisor på FAR som varit aktiv i såväl NRF:s som Accountancy Europes svar.

Syftet med omarbetningen av standarden är att klargöra syftet om tillämpningen av ISA 500 och förklara hur den relaterar till andra ISA-standarder, utveckla ett principbaserat angreppssätt för utvärdering av tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis och en modernisering av standarden. Den uppdaterade standarden ska också betona den professionella skepticismen i utvärderingen av revisionsbevisen.

Huvuddragen i synpunkterna på IAASB:s förslag är följande:

  • NRF stödjer att standarden är principbaserad med relativt få krav. Däremot är tillämpning och andra förtydliganden allt för omfattande och med många korsreferenser till andra standarder.

  • I flera omarbetningar av standarder har IASSB lagt in ett krav på ”stand back”, det vill säga att revisorn ska ompröva sitt arbete i kvalitetssyfte. I vissa standarder är det lämpligt så som i samband med riskbedömningen och vid revisionens avslutande. Att ha det kravet i en generell standard som denna blir svårt att tillämpa.

  • NRF menar att standarden behöver vara tydligare i hur utvärderingen av revisionsbevisen ska dokumenteras i syfte att undvika onödig dokumentation.

Nordiska Revisorsförbundet kommentarer till IAASB:s förslag finns här.

FAR har även varit aktiva i det svar Accounancy Europe lämnat till IAASB. I deras svar lyfts frågan om det behövs ytterligare krav eller vägledningar kopplat till teknisk utveckling avseende revisionsbevis och att IAASB behöver bli tydligare i vilka förändringar de vill uppnå i det praktiska granskningsarbetet på uppdragen. Accountancy Europes svar finns i sin helhet här.