2022-10-06
Nyheter

Utvärdering av coronastöd ska ge lärdomar inför framtiden

Omställningsstöd och korttidsstöd var en omdiskuterad fråga under pandemin där revisions-och rådgivningsbranschen spelade en viktig roll. Nu har FAR:s styrelse gett FAR i uppdrag att utvärdera vilka lärdomar branschen kan dra av arbetet som gjordes och vad som är viktigt att tänka på inför framtiden.


−Vår bransch kom att spela en viktig roll kopplat till coronastöden där revisorerna skulle lämna ett yttrande över företagens stödansökan kring omställningsstödet, förstärkt omställningsstöd och stöd vid korttidsarbete. För att säkerställa att vi lär av våra erfarenheter och vet vad vi behöver tänka på för att hantera liknande situation framgent är det viktigt att titta på vad vi gjorde bra och vad som blev mindre bra, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Mikael Winqvist FAR

Viktiga insikter

FAR:s styrelse har gett FAR i uppdrag att titta närmare på vilka lärdomar branschen kan dra av coronastöden – omställningsstödet och stöd vid korttidsarbete. FAR-kontoret kommer tillsammans med projektledare Mikael Winkvist arbeta med frågan under hösten.
Mikael Winqvist kommer närmast från PwC som partner och auktoriserad revisor med ansvar för deras kvalitetsarbete. Han har fram till sommaren även varit ordförande i Operativa gruppen Normgivning Revision. Nu ser han fram emot sitt nya uppdrag kring coronastöden, som han hoppas ska ge viktiga insikter för framtiden.

− När covid-19-stöden kom våren 2020 gick allt väldigt fort och det var kort om tid för alla parter att förbereda sig. Stödens utformning var kanske inte i alla delar heller så lätta att förstå eller tolka. Dessutom ändrades utformningen av dem mellan de olika stödomgångarna, vilket skapade utmaningar både för företagen och för revisorer och rådgivare, säger Mikael Winqvist.

Varför är en utvärdering av coronstöden viktigt för medlemmarna?

−Det är med största sannolikhet inte sista gången en pandemi uppstår eller att någon annan oväntad händelse inträffar som medför att staten måste sätta in speciella stödåtgärder till företagen. Genom att dra nytta av de erfarenheter som gjorts från covid-19-stöden kan FAR vara mer förberedd nästa gång och veta hur medlemmarna kan stöttas på bästa sätt, säger Mikael Winqvist.

Han menar att det kan handla om exempelvis information, stödmaterial, mallar och eventuell utbildning samt hur FAR ska agera i samband med remissvar. Det rör sig även om i vilka frågor det är viktigt att påverka regering och myndigheter samt i vad revisorerna bör involveras och uttala sig i.

− Förhoppningsvis får vi också insikter om frågor som har en mer generell tillämpning. Exempelvis om de utmaningar revisorer haft i granskning av stöden beror på att kunskapen om de olika standarderna såsom ISRS 4400 och ISAE 3000, som har tillämpats, behöver förbättras, säger Mikael Winqvist.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se