2022-10-20
Nyheter

Omarbetad ISA 315 ska ge tydligare vägledning

ISA 315, revisionsstandarden för riskbedömning, har omarbetats för att ge en tydligare vägledning för revisorerna. Detta får konsekvenser för alla finansiella rapporter med perioder som börjar den 15 december 2021 eller senare.

FAR:s operativa grupp Normgivning Revision ger i en fördjupningsartikel publicerad på tidningenbalans.se en bakgrund till varför ISA 315 omarbetats, vad som ändrats och hur det påverkar revisorerna. I artikeln lyfts också hur standarden kan tillämpas på mindre komplexa företag. 

Löpande översyn

IAASB ser löpande över sina standarder för revision och ofta sker ändringar för att komma till rätta med problem som uppstått eller för att det sker andra förändringar inom redovisnings- och rapporteringsområdet.  

När det gäller ISA 315 lyfter IAASB fram tre huvudskäl som till stor del baseras på en uppföljning av tillämpningen av den tidigare ISA 315: 

  • Antalet och typen av betydande risker varierade mycket i den praktiska tillämpningen. 
  • Det var svårt att i det praktiska arbetet tillämpa den tidigare standarden vad gällde förståelse av den interna kontrollen.
  • It-relaterade risker var inte tillräckligt beaktade i den tidigare standarden.

Därutöver har även ändringar i andra standarder beaktats och skalbarhet när det gäller mindre komplexa bolag har förtydligats. IAASB:s ambition är även att i anvisnings- och tillämpningspunkterna tydligare förklara varför olika krav finns. 

Läs fördjupningsartikeln i Balans om ISA 315

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se