2022-11-04
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 44

Ny vägledning om omsättning, rapportering av betaltider och höjd moms på vissa reparationer är några av nyheterna du får i Utblick vecka 44.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Skatteverket uppdaterar vägledning om omsättning

Förvärv av fordran och efterföljande åtgärder för att få den fastställd och reglerad utgör inte omsättning skriver Skatteverket i sin uppdaterade vägledning om omsättning efter ett besked  från Högsta förvaltningsdomstolen. Läs mer hos Skatteverket

Betalningstider måste rapporteras

Från och med den 1 mars 2022 är företag med fler än 249 anställda skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Den första rapporteringen ska ske till Bolagsverket under juli till september 2023. Läs mer hos Bolagsverket

Flerfunktionsvoucher och moms

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om flerfunktionsvoucher och moms efter att Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att ett upplevelsekort var en flerfunktionsvoucher och att tillhandahållande av kortet mot ersättning därmed inte är en omsättning i mervärdesskattehänseende. Det innebär att någon mervärdesskatt inte ska tas ut när kortet säljs utan först när det utnyttjas. Läs mer hos Skatteverket

Finansinspektionen har kartlagt marknadsbaserad finansiering

Svenska företag finansierar sig i allt högre grad utanför banksektorn. Även för hushåll finns nya möjligheter att ta lån utanför bankerna. Även om det kan finnas fördelar med tillgång till fler finansieringsmöjligheter innebär utvecklingen också nya risker. Läs mer hos Finansinspektionen

Höjd moms på vissa reparationer

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har enats om att höja mervärdesskatten för reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från sex till tolv procent. Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 april 2023. Läs promemorian på regeringens webbplats

8 av 10 klarar inte kraven

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Bristerna handlar främst om att få arbetsgivare uppfyller arbetsmiljölagens krav på att systematiskt och regelbundet undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i de anställdas arbetsmiljö. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Lagrådsremiss: En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Europeiska unionens råd enades den 30 september 2022 om en rad åtgärder för att bemöta de höga energipriserna, en av dem är ett tillfälligt så kallat solidaritetsbidrag som ska betalas av vissa företag inom sektorn för fossila bränslen. Solidaritetsbidraget ska tillämpas av medlemsstaterna om inte andra motsvarande nationella åtgärder har införts senast den 31 december 2022. I en lagrådsremiss lämnas förslag om införande av en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag som motsvarar reglerna om ett solidaritetsbidrag enligt EU-förordningen. Läs mer på regeringens webbplats

Internationellt

Vägledning från IFAC

IFAC har publicerat den första delen av tre i en vägledning för att implementera IAASB:s kvalitetsledningsstandarder. Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment One

IPSASB vill ha synpunkter på Exposure Draft som rör hållbarhetsrapportering

IPSASB har utfärdat Exposure Draft (ED) 83, Reporting Sustainability Program Information—RPGs 1 and 3: Additional Non-Ahoritative Guidance som man nu vill ha in synpunkter på. Synpunkterna ska lämnas på engelska och vara inne senast den 16 januari 2023. Läs mer på IPSASB:s webbplats.

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan