2022-11-16
Nyheter

ISQM: Ny exempelmall för riskbedömning

Om mindre än en månad träder ISQM i kraft. Nu har FAR publicerat en uppdaterad exempelmall för företagens riskbedömningsarbete.

ISQM är ett nytt sätt för revisionsbyråer att hantera den egna byråns kvalitetsfrågor. Den 15 december i år träder den nya standarden i kraft och i korta drag innebär den att byråerna går från ett kvalitetskontrollsystem till ett riskbaserat kvalitetsstyrningssystem. Alla som är en del av byråns kvalitetsstyrningssystem bör sätta sig in i det nya regelverket och FAR har sedan tidigare arbetat fram en utbildning inom ISQM, samt en vägledning som stöd för implementeringen.

Nu kompletteras detta med ytterligare stöd för medlemsbyråerna i form av en exempelmall för riskbedömning. Mallen utgår från kraven som finns i ISQM1 och är uppbyggd i en mer vägledande excelfil.

Åtta obligatoriska kvalitetsmål

I ISQM finns sex obligatoriska kvalitetsområden och dessa återfinns i exempelmallen. Ett exempel är kvalitetsområdet styrning och ledarskap, som har åtta obligatoriska kvalitetsmål kopplat till sig. Inom varje kvalitetsmål ger FAR förslag på kvalitetsrisker som FAR har identifierat. Inom området styrning och ledarskap kan det till exempel vara bristfällig ”tone of the top” eller bristfällig efterlevnad av de yrkesetiska reglerna.

I mallen ska användaren bedöma nivån på risken utifrån om den är hög, medel eller låg. Mallen ger också förslag på motåtgärder. I ovan nämnda fall kan det exempelvis vara att införa en kvalitetspolicy med riktlinjer eller att ha månadsmöten där kvalitetsfrågor är en återkommande punkt på agendan.

− Man behöver gå igenom tre olika steg i mallen, och kan under fliken grunddata jobba med sina egna texter. Mallen ger som sagt förslag på motåtgärder och talar om var i ISQM man hittar områdena, säger Therese Andersson, affärsområdeschef medlem på FAR.