2022-03-29
Nyheter

På gång: Förändringar i bostadsrättslagen

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt skydd för den som köper eller äger en bostadsrätt. FAR kommenterar förslagen i propositionen.

FAR lämnade i slutet på 2021 remissyttranden till promemorian Tryggare bostadsrätt och besvarade då de delar som direkt påverkar medlemmarna; upplysningskraven i bostadsrättsföreningars årsredovisningar, och utformning av den ekonomiska planen. 

Förändringar i årsredovisningslagen

Förslagen i propositionen medför bland annat att ändringar i årsredovisningslagen, som innebär att förvaltningsberättelsen i en bostadsrättsförening ska innehålla nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat.  

Kassaflödesanalys i årsredovisningen

Vidare anges att om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen också lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Slutligen ska också årsredovisningen innehålla en kassaflödesanalys.

Regeringens förslag

En bostadsrättsförening ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta en bedömning av föreningens ekonomi, såsom  

 • årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt, 
 • skuldsättning per kvadratmeter, 
 • sparande per kvadratmeter, 
 • räntekänslighet, och 
 • energikostnad per kvadratmeter. 

I en bostadsrättsförenings årsredovisning ska det också ingå en kassaflödesanalys.  

Om bostadsrättsföreningen i årsredovisningen presenterar ett negativt resultat ska föreningen lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. 

Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR, ser positivt på att upplysningarna införs.  

Vi ser också behov av att redovisningen för bostadsrättsföreningarna utvecklas, så att det blir lättare att jämföra olika BRF:er. Nu återstår att se om det kommer ytterligare förtydliganden och utveckling efter Bokföringsnämndens utredning, som de har gått ut med är på gång, säger Sara Lissdaniels.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se
 • 2021-12-22
  Nyheter

  FAR föreslår flera förändringar i bostadsrättslagen

  Läs artikeln
 • 2021-12-21
  Remisser

  Remiss: Promemorian Tryggare bostadsrätt Dnr Ju2021/03758

  Läs artikeln