2022-05-25
Nyheter

IESBA:s etikkod och projekt om K2/K3 bland expertnätverkets aktuella frågor

Förändringar i IESBA:s etikkod, Bokföringsnämndens K2/K3-projekt och den gemensamma standarden för kommunal räkenskapsrevision är några av de områden som står högst på agendan inom FAR:s expertnätverk.

FAR:s expertnätverk samlar Sveriges ledande experter inom revision, redovisning, lön och skatt och i expertnätverket diskuteras och hanteras de viktigaste frågorna för branschen. Vid expertnätverkets kvartalsmöte i mitten av maj diskuterades bland annat förändringar i IESBA:s etikkod, Bokföringsnämndens K2/K3-projekt och den gemensamma standarden för kommunal räkenskapsrevision.

Detta är en kort översikt över aktuella frågor inom expertnätverket.

Förändringar i IESBA:s etikkod

FAR:s specialistgrupp Etik arbetar med förändringarna i IESBA:s etikkod när det gäller tillhandahållande av icke-revisionstjänster. Det innefattar bland annat utökade specifika förbud mot vissa icke-revisionstjänster för samtliga revisionskunder och att oberoendehotet ska utvärderas och bedömas utifrån den kombinerade effekten från samtliga icke-revisionstjänster, och inte bara avseende tjänst för tjänst.

En annan förändring rör materialitet som inte längre kommer att vara relevant för företag av allmänt intresse. För många icke-revisionstjänster, exempelvis vissa värderingsuppdrag, är materialitet i dag avgörande för om icke-revisionstjänster kan tillhandahållas eller ej.

Reglering av skattetjänster

En aktuell fråga för Strategigrupp Skatt är EU-förslaget om reglering av skattetjänster. I dagsläget råder det en viss osäkerhet kring vilka råd som ska omfattas. Till exempel nämns tax fraud och tax evasion i sammanhanget, det vill säga brottsliga förfaranden.

Bokföringsnämndens K2/K3-projekt

Strategigrupp Redovisning arbetar med Bokföringsnämndens (BFN) K2/K3-projekt. Enligt BFN väljer allt för många företag i dag K2 i stället för K3. Tanken är att det ska finnas två fullständiga regelverk och huvudfrågan är gränsdragningen för obligatorisk tillämpning av K3.

FAR ser ett behov av att förstärka kunskaperna om att K3 för mindre företag är förenklad, exempelvis är det inte alla som känner till att upplysningskraven för mindre företag som följer K3 är lägre än för större företag. En viktig fråga är också på vilket sätt den valda revisorn agerar när K2 tillämpas trots att det inte borde.

Bolaget som Brottsverktyg

Johan Rippe, ordförande i strategigrupp Revision och FAR:s expert i utredningen Bolaget som brottsverktyg, informerade om utredningens arbete. Han berättade bland annat att utredaren är tydlig avseende uppdraget och att det inte ingår att titta på att införa exempelvis krav på auktoriserad redovisningskonsult. Utredaren har också tagit upp utmaningar med ett delvist återinförande i förhållande till ett helt återinförande. Det rör bland annat frågeställningar som att det inte finns tillräckligt med revisorer, om enbart vissa branscher ska ha krav på revision och i så fall vilka branscher och hur man säkerställer att brottslingar inte kringgår reglerna genom att ha den huvudsakliga verksamheten i en annan bransch. 

Uppdraget ska, i den del som avser årsredovisningar i elektroniskt format, redovisas i form av en promemoria senast den 22 december 2022. I övriga delar ska uppdraget redovisas senast den 22 juni 2023.

Standard för revision i företag med mindre komplex verksamhet (LCE)

Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR, summerade vad som diskuterades på LCE-konferensen i Paris i 3-4 maj där medverkande från över 40 länder deltog. Hon konstaterade att det nu råder en bred global enighet om IAASB:s förslag till ny standard, som skapar jämförbarhet och ökar konkurrensförutsättningarna. Under konferenser diskuterades bland annat huruvida standarden ska tillämpas vid koncernrevision, något majoriteten var för, och om hur de kvalitativa kriterierna ska sättas.

Gemensam standard för kommunal räkenskapsrevision

FAR, Sveriges kommuner och regioner och Skyrev har enats om en gemensam standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden är väldigt lik ISA och möjliggör en förutsägbar, jämförbar revision med hög kvalitet.

För kvalificerade revisorer innebär standarden att de nu kan erbjuda kommunal räkenskapsrevision på lika villkor. Den kommunala särarten med förtroendevalda revisorer som uppdragsgivare åt sakkunniga biträden har inneburit att den internationella revisionsstandarden ISA, som utgör en del i god revisionssed, inte har kunnat tillämpas utan anpassningar. De sakkunnigas uppdrag regleras inte i kommunallagen på samma sätt som den lagstadgade revisorns uppdrag gör i till exempel aktiebolagslagen. Eftersom uppdragets utförande hittills varit oreglerat har det inneburit att det sett olika ut både i genomförande och rapportering mellan olika revisionsbyråer och mellan olika kommuner.

EFRAG:s remisser

Arbetet med svar på EFRAG:s remisser pågår. Några av de centrala frågorna att hantera i remissvaret är harmonisering med övriga rapporteringskrav, koppling och överlappning när det gäller befintliga rapporteringskrav (IFRS), användbarheten av informationen (finansiella företag) och svårigheter med att upprätta och sammanställa informationen.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se