2022-07-08
Nyheter

Kvalitetskontroll revision – såg gick det

FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har nu fattat beslut i merparten av kontrollärendena för urvalsåret 2021. Glädjande nog håller FAR:s revisorsmedlemmar hög kvalitet – över 90 procent av de granskade byråerna har fått ett godkänt resultat. Bland de brister som trots allt förekommer finns ett antal som återkommer.

Övervakning har inte utförts

Antalet kontrollärenden där övervakning i enlighet med de krav som ställs i ISQC 1 inte har utförts har ökat under kontrollåret 2021, möjligen som en följd av pandemin. Krav på övervakning gäller alla revisionsföretag, oavsett antal anställda.

Brister i vidareutbildningskravet

Att vidareutbildningskravet inte uppfyllts är en brist som återkommer sedan tidigare och tycks därmed inte endast vara en följd av pandemin. Enligt FAR:s etikregler ska vidareutbildningen omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Av periodens 120 timmar ska minst 60 vara verifierbara.

Bristande dokumentation av rutiner för efterlevnad av penningtvättslagen

Det förekommer fortfarande ärenden där det saknas dokumenterade riktlinjer och rutiner för efterlevnad av penningtvättslagen eller där dessa inte fullt ut implementerats. Då nuvarande regelverk funnits sedan 2017 är det av stor vikt att revisionsföretagen nu har sina rutiner och riktlinjer på plats.

Sidoverksamhet

En vanlig anledning till att ärenden bordläggs är att revisorn är involverad i någon form av sidoverksamhet som skulle kunna anses vara förtroenderubbande. Viktigt att tänka på är att ingen skillnad görs mellan uppdrag som styrelseledamot respektive styrelsesuppleant. Generellt har kvalitetsnämnden i dessa fall begärt att revisorn inkommer med kopia av ansökan om förhandsbesked hos Revisorsinspektionen.

Sena skatter och avgifter

Sena skatter och avgifter i det egna revisionsföretaget eller i strukturen där det ingår är visserligen inte en vanlig brist, men leder i normalfallet till att Revisorsinspektionen måste underrättas.

Återkommande brister i revisionsuppdragen

Bland de vanligaste bristerna i de granskade revisionsuppdragen återkommer framför allt brister i intäktsgranskningen och granskningen av varulager. Vid väsentligt lager krävs normalt närvaro vid lagerinventering. Undantaget är om lagret finns hos extern lagerhållare, då det kan vara tillräckligt med en bekräftelse från denne. I ett par ärenden har det förekommit brister i textstycken i revisionsberättelsen hänförliga till fel i malltexter, vilket visar på vikten av att kvalitetssäkra såväl sin revisionsberättelse som revisionsföretagets mallar.

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se