2022-01-21
Nyheter

Uppdatering av RevR 12 med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

FARs rekommendation RevR 12 har uppdaterats med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Det är företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda som omfattas av de nya bestämmelserna och som i de finansiella rapporter som avges efter den 1 januari 2022 ska lämna ytterligare information i den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Det innebär att det är tillämpligt redan för årsredovisningar för 2021.

RevR12 omfattar inte längre företag som frivilligt väljer att upprätta hållbarhetsrapport motsvarande ÅRL:s krav

I samband med årets översyn upphör också möjligheten att utfärda ett yttrande enligt Rev12 avseende de företag som inte omfattas av lagkraven på upprättande av hållbarhetsrapport men som frivilligt väljer att upprätta en sådan motsvarande lagens krav. Datum för ikraftträdande av bestämmelsen i punkt 9.3. är räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Av punkt 9.3 framgår nu att revisorn i de fall en hållbarhetsrapport upprättas frivilligt ska tillämpa RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsinformation. Hållbarhetsrapporten bör då läggas utanför förvaltningsberättelsen. Om den frivilliga hållbarhetsrapporten placeras i förvaltningsberättelsen innebär det att den ska granskas med den högre graden av bestyrkande i och med att förvaltningsberättelsen ingår i årsredovisningen som omfattas av revision.

Eftersom yttrandet i RevR 12 avser lagstadgade hållbarhetsupplysningar omfattas inte företag som frivilligt väljer att lämna upplysningarna av ett sådant uttalande. Ändringen är också en anpassning till det kommande EU-direktivet om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), där förslaget är att hållbarhetsupplysningarna ska redovisas i förvaltningsberättelsen och ska granskas precis som övriga årsredovisningen. Det föreslås att granskningen till en början ska ske översiktligt men sedan på samma nivå som den finansiella rapporteringen.

Ett högt förtroende för hållbarhetsinformationen är avgörande

Ett bestyrkande av hållbarhetsinformationen innebär en kvalitetsstämpel som skapar trygghet hos investerare, kunder och andra intressenter och därför ser FAR gärna att även mindre företags hållbarhetsredovisningar granskas enligt RevR 6.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se

Relaterat

 • Artikel

  Frågor och svar om EU:s gröna taxonomi

  Läs artikeln
 • 2021-12-29
  Nyheter

  EU publicerar FAQ om taxonomiförordningen

  Läs artikeln
 • 2021-12-09
  Nyheter

  EU:s gröna taxonomi gäller från årsskiftet 

  Läs artikeln