2022-12-06
Nyheter

Hållbarhet högaktuellt i FAR:s expertnätverk

Hållbarhet engagerar hela FAR:s expertnätverk och implementeringen av CSRD som träder ikraft den 15 december är högaktuell.

I FAR:s expertnätverk samlas Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revison och skatt för att diskutera tvärfunktionella frågor. På senaste kvartalsmötet diskuterades de viktigaste frågorna för respektive grupp och hållbarhet är en tvärfunktionell fråga som är aktuell i alla grupper.

Specialistgrupp Hållbarhet

Implementeringen av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och de följdkomponenter som implementeringen medför är viktiga frågor inom specialistgrupp Hållbarhet. Även EU:s taxonomiförordning är fortsatt högaktuell och gruppen arbetar aktivt med att uppdatera  frågor och svar (FAQ) på far.se.

Specialistgrupp Etik

Gruppen fokuserar på två områden.

  1.  Analysera och utifrån analysen uppdatera FAR:s stöddokument inom penningtvätt.
  2. Kvalitetssäkra och arbeta med översättningen av årets uppdateringar i IESBA:s etikod. Läs gärna artikeln om detta på tidningenbalans.se

Specialistgrupp Offentlig sektor

Gruppen arbetar med frågor kopplade till implementeringen av den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision.

Dessutom kommer gruppen att arbeta med hållbarhet inom offentlig sektor eftersom vissa kommunala bolag kommer att beröras av CSRD.

Strategigrupp Skatt

Strategigrupp Skatt arbetar med att ta fram ett självskattningstest för att mäta ett företags mognadsgrad kring hur skatt hanteras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Strategigrupp Redovisning

Gruppen tar fram redovisningsrekommendationer kopplade till elstödet så snart en förordning finns på plats.

Andra aktuella frågor är de remisser avseende K2 respektive K3 som förväntas komma från Bokföringsnämnden (BFN) under december. Frågor om gränsvärden berör hela yrkeskåren.

Strategigrupp Redovisning och lön

Gruppen arbetar med frågor kopplade till den framtida yrkesrollen. Hur ser konsultrollen ut om tre till fem år, vilken inverkan kommer systemleverantörerna ha och hur påverkas branschen av konsolideringen av redovisningsbyråer?

Strategigrupp Revision

Branschens attraktionskraft, implementering av CSRD, ISA for LCE och revisionsplikten är de frågor som upptar störst fokus.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se