2022-04-29
Nyheter

Medlemsförankringen är viktig i utredning om revisionsplikten

Johan Rippe från FAR:s Strategigrupp Revision är en av experterna i den statliga utredningen Bolaget som brottsverktyg. I den ingår bland annat att redovisa för- och nackdelar med nuvarande undantag från revisionsplikten.

För att skapa bred förankring i arbetet har FAR tillsatt en grupp, som bollar frågeställningar inför mötena. ”Det är viktigt att det jag bidrar med i utredningen är förankrat bland FAR:s medlemmar”, säger Johan Rippe.

I slutet av 2021 tillsatte regeringen en utredning som ska överväga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter.

FAR bistår med fakta och konsekvensanalys

Johan Rippe

Johan Rippe, FAR:s Strategigrupp Revision

Johan Rippe från PwC är ordförande i FAR:s Strategigrupp Revision och en av experterna i utredningen.

– Det har tagits fram många uppgifter, exempelvis hur många bolag vi har i Sverige, hur många av bolagen som har revision, och hur många bolag som väljer att inte ha revisor sedan revisionsplikten togs bort för mindre företag. För FAR blir en viktig uppgift att bistå med fakta. Vad skulle krävas vid ett eventuellt införande av revisionsplikt? Ingen annan i branschen än FAR vet det bättre, säger Johan Rippe.  

I utredningens uppdrag ingår bland annat att redovisa de för- och nack­delar som finns med nuva­rande undan­tag från revisions­plikten för små aktie­bolag, respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag. Utredningen ska även föreslå de författ­nings­änd­ringar som skulle krävas vid ett even­tuellt åter­införande.

Dessa delar av uppdraget ska redovisas senast 22 juni 2023.

Digitaliseringen förändrar revisionen

Fram till månadsskiftet april-maj har den särskilda utredaren Johan Danelius, justitieråd i Högsta domstolen, och experterna haft två möten.

– Samtidigt händer det mycket i omvärlden och det ligger ett ansvar på mig att hålla koll på de internationella frågorna, till exempel förslaget till ny revisionsstandard för mindre komplexa företag Less Complex Entities (LCE), säger Johan Rippe.

– En revision i dag ser annorlunda ut än vad den gjorde för tio år sedan när man tog bort revisionsplikten. I dag är den mycket mer automatiserad och digitaliserad.

Det är med andra ord också angeläget att känna till och förhålla sig till teknikutvecklingen. Hur kan en revision tänkas se ut i framtiden – och vad gör egentligen en revisor? Många som själva inte jobbar med revision vet inte alltid det, vilket är naturligt, understryker Johan Rippe, och menar att en revision inte bara är en detektiv aktivitet, utan även har en preventiv effekt.

Medlemsförankring a och o

För att bistå Johan Rippe med arbetet i utredningen har FAR tillsatt en arbetsgrupp som bollar olika frågeställningar inför och efter mötena i utredningen. Gruppen leds av Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR, och Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

– Uppbackningen och att få input från FAR och medlemmarna är naturligtvis betydelsefullt. Att det jag bidrar med i utredningen är förankrat bland FAR:s medlemmar är a och o, säger Johan Rippe.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se