2022-04-04
Nyheter

Standarden för kommunal räkenskapsrevision och implementeringen av CSRD står högt på agendan för FAR:s expertnätverk

Standarden för kommunal räkenskapsrevision, implementeringen av CSRD och utredningen Bolaget som brottsverktyg står högt på agendan inom FAR:s expertnätverk.

FAR:s expertnätverk samlar Sveriges ledande experter inom revision, redovisning, lön och skatt och i expertnätverket diskuteras och hanteras de viktigaste frågorna för branschen.

Vid expertnätverkets kvartalsmöte i mitten av mars diskuterades bland annat standarden för kommunal räkenskapsrevision, implementeringen av CSRD och utredningen Bolaget som brottsverktyg. Kriget i Ukraina och hur sanktionerna gentemot Ryssland påverkar branschen och de tjänster som branschens levererar diskuterades också.

Detta är en kort översikt över frågorna som är högst upp på agendan för FAR:s expertnätverk.

Ukraina – inventera din kundstock i förhållande till sanktionslistor

FAR:s specialistgrupp Etik har diskuterat vad FAR:s medlemmar bör tänka på med anledning av kriget i Ukraina. En aktuell fråga är om det är möjligt att kvarstå som revisor. I dagsläget finns inget besked från Revisorsinspektionen (RI) som anger motsatsen, så svaret är ja, på grund av att det är lagkrav på revision och att revisorn annars indirekt försätter bolaget i tvångslikvidation. Även frågan om det finns möjlighet att avgå som revisor är aktuell. Även här är svaret ja, men risken för revisorsnöd bör beaktas - det finns kanske ingen annan som tar uppdraget.

Specialistgruppens uppmaning till alla FAR-medlemmar är att göra en separat körning av kunddatabas mot sanktionslistor på företags- och ägarnivå. Det kan även uppstå komplexa frågor där juridisk expertis bör anlitas.

Frågan om oberoende har också diskuterats med anledning av sanktionerna. Oberoendeproblematiken aktualiseras om en kund har frysta tillgångar på grund av att denne själv finns eller kontrolleras av någon på sanktionslistan, vilket kan resultera i att revisorn inte kan få betalt.

Kommunal räkenskapsrevision – planerat beslut i juni

Arbetet med en ny kommunal standard för räkenskapsrevision pågår och tidplanen är att styrelserna i SKR, Skyrev och FAR ska fatta beslut om standarden i juni 2022.

Skatt – beslut om minimiskatt för multinationella koncerner tas i vår

OECD:s pågående skatteinitiativ, Pillar I och Pillar II är ett viktigt område inom skatt. EU har gemensamt fattat beslut om att gå vidare med Pillar II som förenklat handlar om att säkerställa en minimiskatt om 15 procent för multinationella koncerner. Sverige röstade emot ett införande och eftersom det krävs enighet inom EU för att driva igenom frågor som rör skatt kommer frågan att processas vidare och tas upp för beslut senare i vår.

Ordförande i strategigrupp Skatt, Peter Lindstrand, representerar FAR som expert i utredningen om ränteavdragsreglerna och FAR deltar även i ett diskussionsforum tillsammans med Svenskt Näringsliv om detta.

Hållbarhet – Eu i slutfas i arbetet med CSRD

Statistik från far.se visar att den FAQ som Specialistgrupp hållbarhet tagit fram om EU:s taxonomi är frekvent nyttjad.

EU-kommissionen är i slutfasen av att besluta om CSRD. Som en del av detta pågår ett stort arbete inom Efrag med att utforma en europeiska standard för hållbarhetsredovisning (ESG-rapportering) och det förväntas komma 22 remisser inom loppet av någon månad. Behovet av kommunikationsinsatser med anledning av implementeringen av CSRD diskuteras, beroende på hur det slutliga direktivet ser ut. Särskilt när det gäller revisorns roll, tillåtna tjänster, integrerad rapportering samt kunskaps- och kompetenskrav.

FAR har även lämnat ett remissvar på CSDD - Corporate Sustainability Due Diligence som handlar om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet i DD-processen. FAR är positiva till förslaget som helhet, men poängterar vikten av att införandet av direktivet tydligt samordnas med övriga initiativ inom EU såsom CSRD och Efrag:s redovisningsstandarder för ESG-rapportering.

Finansiell rapportering/redovisning – fokus på normgivning för icke-noterade bolag

Inom redovisningsområdet är det fokus på den remiss om normgivning för icke-noterade bolag (K2 och K3) som väntas till hösten 2022 samt frågan om common control där det planeras en artikel inom kort. Digitaliseringen och hur den påverkar rapporteringen, däribland frågor kring Esef, är också ett viktigt område.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se