2021-03-30
Nyheter

FAR har justerat mallen Rapport över faktiska iakttagelser – granskning enligt särskild överenskommelse avseende ansökan om omställningsstöd

FAR har genomfört justeringar i "Rapport över faktiska iakttagelser – granskning enligt särskild överenskommelse avseende ansökan om omställningsstöd". Bakgrunden till justeringen är att Skatteverket kommunicerat önskemål om att förtydliga att företaget inte tagit emot sådana bidrag som avses i 6 § 1 st 6 p.

De förändringar som är viktiga att notera är

  • att granskningspunkten 5 nu är uppdelad i en a)- respektive b)-åtgärd med tydlig särskiljning på ersättningar enligt 6 § 1 st. 6 p. respektive 17 §.

  • punkten 3, där det förtydligas att granskning av räkenskapsenliga avskrivningar ska ske.

  • att i punkten 2 c) också finns ett tillägg avseende granskning av värdeöverföringar där det framgår att revisorn ska granska om amortering av skuld till aktieägare avseende tidigare beslutad vinstutdelning har skett.

Den nya mallen avseende Rapport över faktiska iakttagelser – granskning enligt särskild överenskommelse avseende ansökan om omställningsstöd förväntas användas i alla granskningar som genomförs från och med 29 mars 2021. Redan inlämnade ansökningar påverkas inte av ändringen.