2021-03-25
Nyheter

De mest aktuella frågorna i FAR:s expertnätverk

FAR samlar Sveriges ledande experter inom revision, redovisning, lön och skatt och i FAR:s expertnätverk diskuteras och hanteras de för branschen viktigaste frågorna.

Nätverket består av grupper för Revision, Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter, Skatt, Hållbarhet, Etik och Offentlig sektor. Dessutom diskuteras frågor tvärfunktionellt.

Det här är en kort översikt över vad som var högst upp på agendan för de olika grupperna vid det kvartalsvisa avstämningsmötet som hölls i mitten på mars 2021.

Strategigrupp Revision

Ordförande Johan Rippe, PwC

 • Regulatoriska landskapets utveckling – vad händer i vår omvärld och hur ska FAR agera? Här finns följande centrala frågor i dagsläget:
  – Fraud / bedrägeri: Ett område som diskuteras utifrån stora företagsskandaler som Carillion (Storbritannien) och Wirecard (Tyskland). Både den globala standardsättaren IAASB och den europeiska branschorganisationen Accountancy Europe (AE) har frågan högt upp på sin agenda där FAR medverkar i en arbetsgrupp.
   Going concern / fortsatt drift: I efterspelet av de nämnda företagsskandalerna kommer frågan upp om revisorerna borde ha förutsett och flaggat för fortsatt drift-problematiken. Den frågan finns också med inom IAASB och AE, där FAR deltar i en arbetsgrupp
  – EU Audit Reform/Revisionsdirektivet: Inom EU diskuteras om det är dags att revidera direktivet.
  – LCE, Audit of Less Complex Entities: Revision av mindre komplexa verksamheter. En global fråga där IAASB fått uppdraget och arbetar parallellt med två olika spår; en skalbar ISA eller ett eget regelverk.
  – DORA, Digital Operational Resilience Act: Ett initiativ från EU i syfte att stärka den finansiella sektorn mot störningar i IT-miljön och där revisionsföretag föreslås inkluderas i finanssektorn, vilket väcker frågor om riskhantering, kontroll och dokumentation.
 • Kommunal räkenskapsrevision – det finns ett utkast till förändringar i denna fråga som diskuteras (se även gruppen Offentlig sektor).
 • Tvärfunktionella frågeställningar – här är hållbarhet aktuellt, t.ex. med anledning av EU-initiativet kring Sustainable Corporate Governance där FAR delar den kritik som riktats mot förslaget.

Strategigrupp Redovisning

Ordförande Pernilla Lundqvist, EY

 • Utveckling redovisningsnormer icke noterade företag i Sverige: Redovisningsnormgivningen utvecklas ständigt för såväl noterade som icke noterade företag och frågan är vilken inriktning normgivningen för icke noterade företag ska ha. FAR ska ha en proaktiv roll här och engagera sig i de remisser som kommer men även driva vilken typ av normgivning som är mest lämpad för icke noterade företag. Detta inkluderar även frågan om sambandet redovisning och beskattning.
 • Common Control: det sker en mängd transaktioner under samma gemensamma bestämmande inflytande. För tillfället finns i princip ingen normgivning för denna typ av transaktioner. IASB har ett förslag (discussion paper) ute på remiss som FAR kommer att svara på inkl påverka andra aktörer att svara. Därutöver behövs vägledning under tiden samt för icke noterade företag. 
 • Corporate Reporting/Non Financial Information: Frågan är aktuell på europeisk nivå där Accountancy Europe har olika arbetsgrupper där FAR deltar. Även viktigt att följa med i de regelverksförändringar som sker, se specialistgrupp Hållbarhet, och vilken påverkan det får på finansiell rapportering

Strategigrupp Redovisnings- och lönekonsulter

Ordförande Sara Uhlén, GT

 • Fortsatt arbete med att stärka värdet av auktorisationen. Undersökning är planerad för fördjupat arbete.
 • Fortsatta kontakter mellan FAR och Srf-konsulterna.

Strategigrupp Skatt

Ordförande Magnus Larsson, Deloitte

 • Regulatoriska förändringar – DAC6, rapporteringspliktiga arrangemang: Nya regler kräver stora administrativa resurser som rådgivare har att hantera. FAR har dialog med Skatteverket kring kvarstående oklarheter.
 • Auktorisationens utveckling: hållbar skatt och återauktorisation. Möjlighet till examination på engelska.
 • Ny lagstiftning: exempelvis företrädaransvar, digitalskatt/EU-skatt – bevakas

Specialistgrupp Offentlig sektor

Ordförande Harald Jagner, Deloitte

 • Kommunal Räkenskapsrevision: FAR, Skyrev och SKR arbetar gemensamt med att ta fram en ny standard. Förslag finns som är ute på intern remiss. Nästa steg är extern remiss. Därefter följer utbildning och implementering samt följdeffekter såsom avtal och upphandlingar.

Specialistgrupp Hållbarhet

Ordförande Torbjörn Westman, KPMG

 • EU Taxonomi – hur påverkas bolagen och hur möter vår bransch denna förändring: Frågan behöver adresseras även i andra grupper inom expert-nätverket såsom revision, redovisning och skatt. FAR förespråkar att den lagstadgade hållbarhetsrapporten granskas.
 • Bevaka ny gemensam rapporteringsstandard hållbarhetsrapportering:
  • EFRAG – EU ramverk för Non Financial Reportin
  • IASB/IFRS
 • Non Financial Reporting Directive (NFRD) – förslag till uppdatering av direktivet förväntas presenteras i slutet av april. Effekter av kommande förändringar behöver utvärderas.
 • Nya riktlinjer och regelverk inom området, hur säkerställer vi att vi som bransch hänger med och i förlängningen kan påverka där vi kan göra skillnad.
 • Revisionsintyg – vilka behov finns för eventuell uppdatering?
 • Nya former av finansiering – t.ex. gröna obligationer. 

Specialistgrupp Etik

Ordförande Anders Bäckström, KPMG

 • Uppdateringar av EtikU13/14 vad avser tidpunkt när företag blir klassade som företag av allmänt intresse (PI)E och konsekvens för byrårotation och beräkning av NAS Fee Cap.
  • Ändrad vägledning från CEAOB sept 2018 och nov 2019
  • Uppdaterade Q&A:s från European Contact Group (ECG)
 • Digitalisering av revisionen
  • Digital rapportering (XBRL m.m.)
  • RI:s tematillsyn
 • Penningtvätt – RI:s tematillsyn
 • Tvärfunktionella frågeställningar – tillsammans med Strategigrupp revision diskuteras remiss avseende förslag till förändringar avseende definition av Public Interest Entity (PIE) och Listed entity i IESBA:s etikkod.