2021-05-11
Nyheter

Lägesrapport: Ny revisionsstandard av mindre komplex verksamhet

Den 10–11 maj hölls ett möte med internationella standardsättaren IAASB för att diskutera formerna för den globala revisionsstandarden för LCE-företag.

Arbetet med att ta fram en ny revisionsstandard av mindre komplexa företag, så kallad Less Complex Entities (LCE), har varit på gång i flera år, där de nordiska länderna varit starkt pådrivande.

Inom FAR finns en arbetsgrupp som består av representanter från Strategigrupp Revision och Operativa gruppen Normgivning Revision och där sammansättningen utgörs av individer från både stora och små byråer och med en geografisk spridning i landet.

− Vi ser ett tydligt behov av en ny global standard då risken annars finns att olika länder utvecklar sina egna standarder som i sin tur på sikt riskerar att urholka revisionen och revisorns roll i stort, säger Therese Andersson, affärsområdeschef medlem på FAR.

Revisionsstandard med höga krav

LCE-standarden bygger i grunden på samma höga krav på kvalitet som ISA men är disponerad utifrån revisionsprocessens delar och förväntas vara enklare att tillämpa. Tidplanen hos IAASB är att standarden kommer ut på remiss i juni med deadline i januari 2022. Slutgiltigt beslut förväntas fattas i december 2022.

Under IAASB:s styrelsemöte 10–11 maj fortsatte diskussionerna i LCE-projektet där formerna för standarden diskuterades. Den viktigaste frågan på mötet var vilka revisioner som ska komma att omfattas av standarden och där koncernredovisningsrevisioner är en särskilt angelägen fråga för oss nordiska länder. En annan betydelsefull fråga är vilken roll de nationella lagstiftarna ska ha.

Nu börjar man alltså närma sig slutet av de mångåriga samtalen – och vi ser början på något nytt.  

− Inför en landning är det alltid turbulent. Nu hoppas vi att tidplanen följs. Jag är glad över det engagemang som finns och som kommer till gruppen. Vi har möjlighet att påverka. Det har tagit tid, men de nordiska länderna har arbetat vidare med frågan med oförtruten energi, säger Therese Andersson.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se