2021-05-06
Nyheter

Kritik mot förslag om bredare definition av PIE-bolag

Definitionen av vilka bolag som ska anses vara av allmänt intresse, så kallade PIE-bolag, bör inte breddas. Det framhåller Nordiska Revisorsförbundet, NRF, i ett remissvar till IESBA. Däremot föreslår NRF att miniminivån höjs så att även banker och försäkringsbolag omfattas.

IESBA föreslår en utvidgad definition av begreppet företag av allmänt intresse (PIE-bolag) i International Code of Ethics for Professional Accountants. Bakgrunden är att det har framförts synpunkter om att den nuvarande definitionen är för snäv och att de strängare oberoenderegler som enligt etikkoden ska tillämpas vid revision av PIE-bolag borde tillämpas vid revision av fler företag jämfört med i dag.

Nordiska Revisorsförbundet, NRF, är kritisk till IESBA:s förslag och framhåller i sitt remissvar att den nuvarande modellen, det vill säga att i koden definiera en miniminivå till vilken nationella lagstiftare och tillsynsmyndigheter kan lägga till ytterligare företag, fortfarande är relevant och ändamålsenlig och att den därmed inte bör ändras. NRF:s generalsekreterare Helene Agélii menar dessutom att den modell som IESBA föreslår är betydligt mer komplicerad och därmed svårare att tillämpa på ett konsekvent sätt.

Helene Agélii, Generalsekreterare NRF

– Den innebär bland annat att ett stort ansvar läggs på ”relevant local body”, i Sverige sannolikt Revisorsinspektionen. Förslaget bygger på en modell där koden listar ett flertal kategorier av företag som definieras som företag av allmänt intresse, men som förutsätter att ”relevant local body” sedan ska uttala sig om vilka av dessa företag som ska omfattas av definitionen.
Därutöver ska revisionsföretagen själva avgöra om de anser att det finns ytterligare företag som bör omfattas. Modellen är väldigt otydlig och jag är orolig att förslaget skulle leda till ökad fragmentering, säger Helene Agélii.

Däremot föreslår NRF i sitt remissvar att miniminivån kan höjas något och inte vara begränsad till endast noterade företag utan även omfatta banker och försäkringsbolag.

IESBA:s förslag i korthet

  • Ge vägledning om faktorer som ska beaktas när nivån på allmänintresset i ett företag ska bestämmas.
  • Bredda definitionen av PIE-bolag.
  • Ersätta termen ”listed entity” med “publicly traded entity” och omdefiniera den PIE-kategorin.
  • Införa nya krav för revisionsföretagen att avgöra om ytterligare företag ska behandlas som PIE-bolag för oberoende ändamål och även offentliggöra om en revisionsklient behandlats som ett PIE-bolag.
  • Uppmana lokala tillsynsmyndigheter att förfina PIE-kategorier med hänsyn till nationella förhållanden.

Läs hela IESBA:s förslag här.

Nuvarande definition av företag av allmänt intresse

a. Ett noterat företag, eller
b. ett företag

i. som enligt lag eller annan författning definieras som ett företag av allmänt intresse, eller
ii. för vilket revision enligt lag eller annan författning måste utföras genom iakttagelse av samma oberoendekrav som gäller vid revision av noterade företag. En sådan författning kan vara utfärdad av relevant myndighet, vilket innefattar en tillsynsmyndighet över revisorer.