2021-05-12
Nyheter

Hemställan om ändring avseende koncerninterna hyreskostnader Omställningsstöd för augusti 2020-april 2021

FAR har uppmärksammats på att Skatteverket och domstolar inte betraktar fasta kostnader som debiterats internt inom en koncern som en fast kostnad som berättigar till stöd enligt lagen om omställningsstöd, om inte hyreskostnaden erlagts direkt till extern hyresvärd.

Detta missgynnar företag i koncerner där ett av koncernbolagen hyr lokaler av en extern hyresvärd och sedan hyr ut dessa till bolagen inom koncernen, varefter kostnaden fördelas genom intern fakturering.

En grundläggande utgångspunkt i regeringens promemoria Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2) var att regelverket i största möjliga mån skulle vara neutralt, det vill säga oberoende av om verksamheten organiserats i en enda juridisk person eller i flera koncernföretag.

Mot denna bakgrund hemställer FAR om att lydelsen i 14 § p. 5 § i Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020 – april 2021 ändras så att denna utgångspunkt avspeglas i paragrafen.

FAR flaggade redan i remissvaret avseende Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020 att regeln kan slå fel och skapa orättvisa.

Läs FAR:s hemställan här.

Om omställningsstödet