2021-06-02
Nyheter

Möjlighet att påverka förslag från IASB

Nu kan FAR:s medlemmar vara med och påverka ett förslag från IASB gällande normer för redovisning och rörelseförvärv under common control. ”Förslaget är kontroversiellt” skriver FAR:s strategigrupp för redovisning i en debattartikel publicerad på tidningenbalans.se.

IASB föreslår genomgripande reglering av redovisning av koncerninterna förvärv och andra överföringar av verksamheter mellan parter som står under ett bestämmande inflytande från en och samma part.

Syftet är att skapa enhetlig redovisning på ett område som hittills varit oreglerat inom IFRS.

I en debattartikel publicerad på tidningenbalans.se, uppmanar FAR:s strategigrupp för redovisning FAR-medlemmarna att framföra sina åsikter till IASB.

”Förslaget är kontroversiellt” skriver FAR:s strategigrupp och framhåller att det finns goda möjligheter att påverka förslaget då det fortfarande är tidigt i processen och remisstiden går ut 1 september i år.

”IASB:s förslag på normer för redovisning av rörelseförvärv under common control kan få genomgripande konsekvenser, främst genom att hos köpande bolag kräva användning av bokförda värden från respektive överlåten rörelse och genom att förbjuda koncernredovisning med historik från de dotterbolag som övertagits genom common control-transaktionen.” skriver FAR:s strategigrupp.

Gruppen konstaterar att den som väljer att svara på remissen inte behöver svara på alla frågor som IASB ställer, utan att det går bra att välja att övergripande kommentera förslaget och eventuellt endast svara på ett urval av relevanta frågor.