2021-06-08
Nyheter

Controllerns roll är viktig i arbetet mot korruption

Oetiskt beteende i en organisation upptäcks internt genom att någon våga ställa frågor. Controllern är en viktig funktion i den interna kontrollen.

Anna Romberg är EVP Legal Compliance and Governance på Getinge och har arbetat med etik och intern styrning på en rad internationella bolag sedan drygt tio år tillbaka. I slutet av maj föreläste hon på FAR:s Controllerdag 2021.

Controllern måste våga fråga

– Interna kontroller är centralt för att bevisa att ett företag arbetar med korruptionsrisker. Har du som controller en misstanke om att något är fel – fråga och fråga igen!

Företag hanterar korruptionsrisker på olika sätt. Har man en miljö där det är bråttom att få fram siffror, ingen transparens i beslutsfattandet och ett auktoritärt ledarskap finns ofta en ovilja att ställa de obekväma frågorna.

Träna på att anmäla

– Rent intuitivt vill vi inte anmäla, även om vi har information om misstänkt korruption, eftersom det kanske innebär att anklaga en kollega eller ifrågasätta ledningens beslut. Därför är det viktigt att hela tiden diskutera frågan, träna på att upptäcka och åtgärda brister, säger Anna Romberg.

Ha nolltolerans mot fiffel

Anna Romberg är en grundarna av ”Nordic Business Ethics initiative”, ett professionellt nätverk som driver frågor kring ansvarstagande företagsamhet, integritet och ledarskap och verkar för en transparent dialog. Hennes bästa råd, både till företag och till controllern är att ha nolltolerans mot oetiskt agerande. Börjar man göra fel är det väldigt svårt att korrigera.

– Tolerera inte småfiffel. Det är en grogrund för större oegentligheter.