2021-06-29
Nyheter

”Aktiva delägare i fåmansföretag ska inte kunna ta ut lågbeskattad utdelning”

Nu har FAR lämnat ett remissvar på Finansdepartementets promemoria Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen.

Den stora frågeställningen handlar om att delägare i fåmansföretag inte ska kunna ta ut lågbeskattad utdelning när de är verksamma i bolaget och företaget delvis ägs av en stiftelse som ses som utomstående delägare.

Bakgrunden till den föreslagna ändringen i 3:12-reglerna är två förhandsbesked som av olika skäl har undanröjts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Förhandsbeskeden tydde på att verksamma delägare i ett fåmansföretag skulle få skattefördelar om en stiftelse äger 30 procent eller mer av rösterna i företaget. Eftersom ingen äger en stiftelse sågs stiftelsen som en utomstående ägare enligt utomståenderegeln.

FAR delar promemorians uppfattning att det inte är troligt att de beskrivna strukturerna har etablerats i någon större utsträckning och tillägger: ”Det kan inte uteslutas att förekomsten av sådana här strukturer ökar i och med att förutsättningarna klarnar i och med den föreslagna lagstiftningen.”

FAR tillstyrker förslaget, men hade helst sett att frågan hade beretts genom tillsättande av en utredning som tagit ett mer samlat grepp på problemställningen, enligt remissvaret som undertecknats av Michael Johansson, Ordförande i FAR:s remissgrupp – Skatt.

Michael Johansson. Foto: KPMG

I remissvaret står vidare: ”Av förutsägbarhetsskäl vore det önskvärt att lagstiftaren tydligt uttrycker vad som gäller om en aktiv fåmansföretagsdelägare startar en stiftelse som blir delägare i fåmansföretaget, direkt eller indirekt, och tillser att denne, tillsammans med närstående eller andra aktiva delägare i fåmansföretaget, inte har det bestämmande inflytande i stiftelsen.”

– Syftet är att man inte ska kunna använda familjestiftelser som delägare, för att en annan verksam delägare ska kunna komma runt 3:12-reglerna och kunna ta ut lågbeskattad utdelning. FAR delar således uppfattningen i promemorian att rena kringgående av lagstiftningen ska stoppas, men att det är viktigt att säkerställa att inga andra fall också får en högre beskattning än avsett, understryker Michael Johansson.