2021-07-02
Nyheter

Utredning om bokföringslagen – här är förslagen

En modernisering av bokföringslagen har varit på gång sedan förra våren. Nu har utredningen lämnats till regeringen. Här är de viktigaste förslagen.

Förra våren tillsatte regeringen en utredning för att se över enklare regler för mikroföretagande, modernisering av bokföringslagen och tydligare regler för kombiuppdrag. 30 juni lämnades utredningen, efter viss förlängning, in till regeringen.

En av experterna i utredningen är Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning, samt ordförande i FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

− Utredningen har varit efterlängtad. Vi är många från FAR, Svenskt Näringsliv med flera aktörer, som länge drivit frågan om en modernare bokföringslag. Reglerna om bokföring är kraftigt undersatta och har inte hängt med i den utveckling som skett i samhället avseende främst digitalisering, säger Pernilla Lundqvist.

Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljeval

Enligt en särskild konsekvensanalys om företagens arkiveringskostnader, som genomförts i samråd med utredningen, uppgår de beräknade förenklingsvinsterna till 3,9 miljarder kronor per år.

Modernisering av bokföringslagen – förslag på åtgärder:

 • I dag är företagen skyldiga att bevara ursprungligt material med räkenskapsinformation även om räkenskapsinformationen har överförts till ett nytt material. Det är inte tillåtet att förstöra det ursprungliga materialet före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Förslaget innebär att ursprungligt material kan förstöras efter överföring förutsatt att kriterierna i nästa stycke är uppfyllda.
 • Bestämmelsen om överföring av räkenskapsinformation bör ändras genom att kravet på överföring på ett betryggande sätt ersätts med ett krav på att överföringen endast ska få genomföras om den inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner. Ändringen är avsedd att vara ett förtydligande av det nuvarande kravet.
 • Språket i 7 kap. bokföringslagen bör moderniseras, bland annat genom att termen maskinläsbart medium ersätts med elektroniska handlingar samt att begreppet mikroskrift utmönstras.
 • En modernare och mer konsekvent reglering av former för bevarande föreslås, genom att elektroniska handlingar ska bevaras med sitt ursprungliga informationsinnehåll och format.
 • Företag som bedriver flera verksamheter och har skilda bokföringar för de olika verksamheterna ska inte behöva vara skyldiga att löpande arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på en gemensam plats.
 • Stiftelselagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning ska anpassas till ändringarna i bokföringslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Enklare regler för mikroföretagande – förslag på åtgärder:

(1) avskaffande av hotelltillståndet

(2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden

(3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider

Lagändringarna föreslås träda i kraft 30 december 2021. Om Regeringskansliet inte hinner bereda förslagen inom den tidsramen föreslås att förslagen träder i kraft 1 maj 2022.

Identifierade regelområden som mikroföretagen upplever som betungande är:

 • Ha anställda
 • Skatte- och mervärdesskatteregler
 • Dataskydd- och informationssäkerhet
 • Offentlig upphandling
 • Miljöregler
 • Plan- och byggregler
 • Branschspecifika regler

Mindre företag upplever också att något som utgör stora problem för att driva företag är i deras kontakter med myndigheter. Här nämns bland annat: mängden uppgifter att lämna till myndigheter, långa handläggningstider, olika tolkningar av regler inom och mellan myndigheter, samt avgift/kostnad att följa regler.

− Vår entydiga bedömning är att effektiviseringar och förenklingar av myndigheternas administrativa genomförande är mycket viktigt, men det inte är tillräckligt. Över tid behöver egentliga regelverk omprövas, säger Pernilla Lundqvist.

Tydligare regler för kombiuppdrag – förslag på åtgärder:

 • Möjligheten till kombiuppdrag bör även i fortsättningen i första hand regleras genom jävsregler i aktiebolagslagen och andra lagar. Huvudregeln enligt jävsbestämmelserna ska vara att den inte får vara revisor, som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder ett aktiebolag vid fullgörandet av bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § bokföringslagen.
 • Kombiuppdragen ska regleras genom att byråjävsbestämmelserna för mindre, onoterade bolag formuleras som ett uttryckligt undantag från huvudregeln. Enligt den nya undantagsbestämmelsen ska det vara tillåtet för någon att vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder företaget vid fullgörandet av bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § bokföringslagen eller bolagets kontroll däröver, om biträdet avser rutinmässiga uppgifter eller avslutandet av den löpande bokföringen.
 • Motsvarande undantag ska införas dels i aktiebolagslagen när det gäller lekmannarevisorer och särskilda granskare, dels i stiftelselagen, revisionslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022, och bestämmelserna i den nya lydelsen ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2022.

FAR har via Pernilla Lundqvist även lämnat in ett särskilt yttrande, då hon är kritisk till att utredningen aldrig fick de förutsättningar som behövdes för att kunna utföra uppdraget, vilket har påverkat hela utredningsarbetet och därmed även utfallet.

Invändningen avser den del av uppdraget där förslag lämnas till förenklingar av regelverk för mikroföretag och då specifikt den föreslagna förändringen av ändrade gränsvärden för revisionsplikt.

Förslaget om ändrade gränsvärden diskuterades med experterna i utredningen första gången i maj 2021. Då fanns inget underlag annat än nya föreslagna nivåer, menar Pernilla Lundqvist.

”Inte ens i skrivandets stund av detta särskilda yttrande, 2021-05-28, har jag i egenskap av expert i utredningen tagit del av de skrivningar avseende revisionsplikten som ska bli en del av utredningen. Enda underlaget som presenterats är förslag på nya gränsvärden (antal anställda 10 personer, balansomslutning 20 mkr, nettoomsättning 20 mkr) samt hänvisningar till tre tidigare genomförda studier. Dessa studier har inte tagits fram i denna utredning.” skriver Pernilla Lundqvist i yttrandet.