2021-01-11
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU)

FAR:s Normgivningsgrupp revision ser årligen och vid behov över rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) i revisionsfrågor utfärdade av FAR. Här kommenteras väsentliga ändringar och samtliga exempel som ändrats.

Den årliga översynen är nu avslutad och Normgivningsgruppen revision har beslutat om ändringar i flera RevR och RevU. De ändrade standarderna finns publicerade i FAR Online. Respektive rekommendation och uttalande har under rubriken Ändringsförteckning protokoll med ikraftträdande och jämförelsedokument som visar ändringar samt under rubriken Bilagor mallar för de exempel som finns i standarden. Uppdatering pågår av dessa dokument och de kommer att finnas tillgängliga senast den 1 februari.

Vid årets översyn av rekommendationer och uttalanden har fem uttalanden gjorts om till rekommendationer eftersom de är avsedda att användas varaktigt. Det innebär följande förändringar:

  • Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag: RevU 2 ändras till RevR 13.
  • Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt: RevU 4 ändras till RevR 14.
  • Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse: RevU 15 ändras till RevR 15.
  • Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten: RevU 16 ändras till RevR 16.
  • Gemensam revision: RevU 17 ändras till RevR 17

Normgivningsgruppen revision har även tagit fram ett nytt uttalande, RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar. Uttalandet fastställdes av FAR:s styrelse den 11 december 2020 och ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller senare.

Nedan kommenteras väsentliga ändringar och samtliga exempel som har ändrats.

Ramverk för utförande av granskningsuppdrag i Sverige
Inga väsentliga ändringar. Mindre justeringar har skett av exempel 1 och 2.

RevR 100 Revision av finansiella företag
Ett avsnitt har lagts till om ISA 540 i RevR 100. Den omarbetade ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2019 eller senare.

RevR 700 Revisionsberättelsens utformning
Förtydliganden har gjorts i avsnittet om Revisionsberättelsens utformning för finansiella företag som upprättar årsredovisning enligt ÅRKL respektive ÅRFL. En punkt har lagts till, punkt 142a, om revisorspåteckning vid elektronisk underskrift. Punkt 148 har ändrats och där återfinns exempel på hur avsnittet Annan information kan utformas både när den andra informationen utgörs av ett dokument i vilket årsredovisningen inte ingår och när den ingår i ett dokument i vilket årsredovisningen ingår. Det innebär att avsnittet Annan information i samtliga exempel har ändrats. Exempel 6 som tidigare avsåg bankaktiebolag avser numera värdepappersbolag som inte är ett företag av allmänt intresse.

RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse
I punkt 23 har uppräkningen av företag av allmänt intresse kompletterats med företag som har tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Punkt 49 om Annan information har skrivits om och en ny punkt 50a har lagts till. Punkt 56 har ändrats till följd av en ändring i ISA 700 punkt 40b som handlar om beskrivningen av revisorns ansvar för kommunikation med styrelsen för börsnoterade företag, ändringen har påverkat samtliga exempel i RevR 701. Punkt 77, som handlar om ersättningar till ledande befattningshavare, har ändrats eftersom 8 kap. 51 § i aktiebolagslagen numera lyder ”Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år.” Exempel 1a har lagts till och det avser aktiebolag som tillämpar ÅRL utan koncernredovisning, det tidigare exempel 1 har därmed blivit 1b.

RevR 4 Granskning av fusionsplan
Inga väsentliga ändringar. Mindre ändringar i exempel 1 och 5.

RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt
Inga väsentliga ändringar.

RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen
Punkt 5.1 har ändrats på grund av ändring i kapitel 13 i aktiebolagslagen. Mindre justeringar har skett av exempel 1, 2a, 2b, 12c och 15. Bilagan har uppdaterats.

RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen
I punkt 2.13 har ett tillägg gjorts om uttalandet om förvaltningsberättelsen.

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten
I punkt 9.3 har ett tillägg gjorts avseende frivilligt upprättad hållbarhetsrapport som är placerad i förvaltningsberättelsen. Mindre ändringar har skett av exempel 1.1 (en mening i avsnittet Revisorns ansvar i del 1) och 1.2 (första stycket i avsnittet Annan information).

RevR 15 Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse (fd. RevU 15)
Ett tillägg har gjorts i punkt 3.1 avseende revisorns granskning vilket även lett till ändring av exemplet.

RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten (fd, RevU 16)
En mening i avsnittet Revisorns ansvar, i del 1, i exempel 1A och 1B har ändrats på grund av ändring i RevR 701.

RevR 17 Gemensam revision (fd. RevU 17)
Mindre ändringar i exempel 1 och 2 på grund av ändringar i RevR 700 avseende avsnittet Annan information.

RevU 7 Revisorns intyg avseende uppgifterna i ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
Inga väsentliga ändringar.

ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor
I Appendix har ett exempel på hur ett uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra ett ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor uppdrag kan se ut i Sverige lagts till. Uppdragsbrevet har tagits fram eftersom det uppdragsbrev som sedan tidigare finns standarden i bilaga 1 är en översättning av denna internationella standard, vilken inte tar hänsyn till FAR:s allmänna villkor eller den standard för utformning av uppdragsbrev som FAR tagit fram.