2021-04-15
Nyheter

Ansöker dina kunder om omställningsstöd? – frågor och svar för dig som är redovisningskonsult

Birgitta Åhlander & Camilla Carlsson tipsar!

FAR:s medlemsrådgivning får många frågor om omställningsstödet. FAR har dessutom en kontinuerlig dialog med Skatteverket, som löpande kommer med förtydliganden i Rättslig vägledning. Nedan finns svar på ett antal frågor som ställts till FAR:s medlemsrådgivning.

Ska kunden vid sin bedömning av om företaget är på obestånd räkna med sådana stöd som företaget bedömer att det har rätt till?

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning förtydligat att det omställningsstöd som ansökan avser inte ska räknas med vid prövningen. Ett företag som är beroende av det omställningsstöd ansökan avser för att kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning ska därför inte beviljas stödet. Med obestånd menas att företaget inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter (1 kap. 2 § KonkL). Läs mer om Särskilt om ekonomiska svårigheter i anslutning till stödperioderna augusti 2020 till april 2021.

Hur ska de fasta kostnaderna periodiseras?

Tänk på att kostnaderna ska vara periodiserade för respektive stödperiod. En kostnad ska anses hänförlig till den månaden som den hade ansetts belöpa på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget. När företaget periodiserar kostnaderna ska företaget använda de redovisningsprinciper som företaget tillämpade för det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020, det vill säga räkenskapsår som avslutades 30 april 2020 eller tidigare (15 § FOM2). Företaget ska alltså använda samma val av redovisningsregler som företaget gjorde i den senaste årsredovisningen eller årsbokslutet. Läs mer här.

Kan förenklingsregeln om återkommande utgifter i K2 användas vid periodiseringen?

Nej, förenklingsregeln kan inte nyttjas.

I de ansökningar som görs just nu ska företaget ange stödperiodens täckningsbidrag, bestående av nettot av nettoomsättning och kostnader som räknas upp, till exempel lönekostnader. Vilka kostnader kan min kund som bedriver hotellverksamhet räkna med bland avdragsposterna vid beräkning av täckningsbidraget?

Skatteverket har i slutet av mars kompletterat informationen om de olika posterna i täckningsbidraget, till exempel innebörden av begreppen Legoarbeten respektive Förnödenheter. Läs mer om vilka kostnader det skulle kunna vara under Hur ska stödet beräknas.

Hur ska lönekostnader beräknas när företaget ”kommer att få” stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket?

Skatteverket har 8 april förtydligat tolkningen av formuleringen ”kommer att få”. Notera att om det slutliga beslutet från Tillväxtverket skulle avvika från det preliminära beslutet har företaget en anmälningsskyldighet om detta till Skatteverket, eftersom det då har inträffat en förändring som kan påverka omställningsstödets storlek (6 § LOM). Samma sak gäller om företaget efter att ansökan om omställningsstöd har lämnats in får ett preliminärt eller slutligt beslut om stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket (6 § LOM). Påminn gärna din kund om att göra det. Om företaget i sin ansökan om omställningsstöd har beaktat det beslutade preliminära stödet för korttidsarbete och sedan får ett slutligt beslut om korttidsarbete som överensstämmer med det preliminära beslutet, har det inte skett någon förändring som påverkar omställningsstödet storlek.  I en sådan situation  föreligger ingen skyldighet att anmäla till Skatteverket att företaget har fått ett slutligt beslut från Tillväxtverket som motsvarar det preliminära beslutet. 

Tänk även på att lönekostnaderna ska beräknas så här.

Små företag erhåller ett högre andel av de icke täckta fasta kostnaderna. Hur definieras små företag?

Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro per år. Vid beräkningen av personalstyrkan och de finansiella gränsvärdena ska en sammanräkning ske med andra anknutna företag. När det gäller partnerföretag ska motsvarande uppgifter räknas med i proportion till det högsta av kapital- eller röstandelen (artikel 6 förordning nr 651/2014). Läs mer under Klassificeringen av kategorin små företag enligt EU-rätten.

När ansökan om omställningsstöd överstiger 100 000 kronor krävs ett revisorsintyg. Måste det vara bolagets valda revisor som genomför granskningen?

Kravet är att revisorn ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Det behöver således inte vara bolagets valda revisor som genomför granskningen.

Hur ska jag agera om min kund inte anmält en felaktighet eller brist i sin inskickade ansökan om omställningsstöd?

Här är det viktigt att påtala för kunden att rätta till en tidigare ansökan, precis på samma sätt som sker vid upptäckt av att en momsdeklaration är felaktigt upprättad. Om det inte görs av kunden trots att det påtalats får en Rapport om väsentliga händelser enligt Reko 850 lämnas. Konsulten ska dessutom ompröva uppdraget.

Rätten till omställningsstöd kan komma att ändras efter att ansökan är inlämnad eller efter att Skatteverket fattat beslut. Din kund måste anmäla felaktigheter och ändrade förhållanden enligt 6 § LOM och skyldigheten att lämna in en ändringsanmälan gäller omgående, läs mer under Anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden

 

 

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se
Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se