2020-09-10
Nyheter

Brev till finansministern och näringsministern

FAR fortsätter stötta Svenskt Näringsliv i arbetet för att inte de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna ska minska framtida underskottsavdrag på ett icke avsett sätt. 9 september skickade FAR en skrivelse till finansministern och näringsministern.

Frågan gäller lagrådsremissen Justerade bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrande underskott och avdrag för negativt räntenetto, där Svenskt Näringsliv och bland annat även FAR anser det lämpligt att förslagen ges utrymme för retroaktiv tillämpning.

– Det blir ett glapp innan de nya reglerna får tillämpas. Därför vill vi se en möjlighet till ”frivillig retroaktivitet” i tillämpningen för de bolag som så önskar. Något som är oerhört viktigt för de som berörs. Det är även en rättssäkerhetsfråga, lagstiftarens misstag ska inte gå ut över företagen, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz