2020-10-28
Nyheter

Frågor & Svar - Reagera och agera i coronatider 

FAR:s medlemsrådgivning får en hel del frågor med anledning av coronakrisen. Här svarar Camilla Carlsson och Birgitta Åhlander på några av de senaste frågorna från redovisningskonsulter.

Hur och när ska korttidsstödet och omställningsstödet redovisas? 

– Båda stöden ska redovisas som Övriga rörelseintäkter när villkoren för varje stöd är uppfyllt. Eftersom villkoren för stöden skiljer sig åt blir redovisningstidpunkten olika. Tidpunkten kan också bero på vilket redovisningsregelverk som tillämpas. Pernilla Lundqvist, Eva Törning och Johan Roempke, som ingår i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning, har utvecklat svaret i två fördjupningsartiklar i Balans. 

Läs artikeln Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete 
Läs artikeln Redovisning av omställningsstöd 

Finns det förslag på texter att skriva i årsredovisningen och var de ska placeras? 

– Vi på FAR har valt att inte ta fram några textmallar för de upplysningar som kan bli aktuella att lämna med hänsyn till de olika förutsättningar som föreligger för det individuella företaget. Vid tillämpning av K2 framgår det av 5.4 vilka kriterier som gäller för upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret medan 2.11 beskriver hur händelser efter balansdagen ska beaktas. I 2.11 hänvisas även till punkt 18.20, som beskriver vilka händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat efter räkenskapsårets slut, som företaget ska lämna upplysning om i not. Om företaget påverkats av corona är det självklart att upplysa om det, men om företaget inte påverkats är det kanske bara aktuellt att upplysa om företaget verkar i en bransch som i övrigt varit utsatt. 

Hur ska jag som konsult agera när mina kunder sökt stöd för korttidspermittering och fått det preliminärt beviljat och sedan upptäcker att de angett felaktiga uppgifter, oftast vid en avstämning, så att de blir återbetalningsskyldiga med viss del? Om kunden inte följer min uppmaning att rätta uppgifterna, hur ska jag då som konsult agera?  

– Här är det viktigt att påtala för kunden att rätta till en tidigare ansökan, precis på samma sätt som sker vid upptäckt av att en momsdeklaration är felaktigt upprättad. Om det inte görs av kunden trots att det påtalats får en Rapport om väsentliga händelser enligt Reko 850 lämnas. Konsulten ska dessutom ompröva uppdraget. I redovisningen är det viktigt att periodisera beloppet för korttidsstödet till de löneperioder som berörs, med första redovisningstidpunkt när ansökan görs eller beslut/utbetalning sker enligt Balansartikeln ovan. Här får man beakta att det preliminära stödet som erhölls kanske räcker en längre period eller inte alls behöver nyttjas fullt ut för att arbetstidsminskningen inte blev så omfattande som det var tänkt från början. Personalen har kanske varit sjuka, vabbat eller avtalat med arbetsgivaren att arbeta i högre omfattning. De belopp som inte kommer att nyttjas eller inte alls varit aktuella för företaget att få ska skuldföras. Företaget har kanske inte alls varit berättigat till stödet för att man varit skyldig att upprätta kontrollbalansräkning vid ansökningstillfället eller verkställt en utdelning.  

När det gäller omställningsstödet för mars-april, varför kunde det inte tas upp i bokslutet redan sista april? 

– Det blev inte möjligt att ansöka om stödet förrän i slutet av juni och ett av villkoren för att få stödet var att inte vara på obestånd vid prövningstillfället. Tidigaste tidpunkt att redovisa blev därför först när Skatteverket prövade eller godkände ansökan. Om företaget inte tagit hjälp av sin konsult eller fått sin ansökan granskad av revisor, kan det finnas skäl att reagera och agera på om företaget uppfyllt villkoren. Utöver att uppfylla kravet på att inte vara på obestånd 29/2 och vid prövningstillfället ska till exempel beräknad omsättning och fasta kostnader grundas på periodiserade belopp, som om perioden mars-april utgjort ett räkenskapsår. 

När det gäller omställningsstödet för maj, juni och juli, när kan detta tidigast redovisas? 

– Ansökan om stöden kan göras från 20 oktober - 30 november. Tidigaste tidpunkt att redovisa blir när Skatteverket prövar eller godkänner ansökan. Eva Törning och Elisabeth Raun har skrivit en fördjupningsartikel som beskriver stödåtgärden. 

Läs artikeln Omställningsstödet - en genomgång av stödåtgärden 

Hur ska jag agera om kunden verkställt eller har för avsikt att lämna utdelning efter att korttidsstöd och omsättningsstöd har erhållits? 

– Här är det viktigt att du som redovisningskonsult är proaktiv och följer upp att kunden inte beslutar eller verkställer en utdelning som innebär att erhållet stöd måste återbetalas.  

Och avslutningsvis ...

– Notera att villkor för stödåtgärden måste beaktas och att det fortfarande finns oklarheter kring när det blir möjligt att lämna utdelning och koncernbidrag utan att förlora rätten till erhållet bidrag för korttidsstöd och omställningsstöd. FAR informerar löpande på coronasidan på far.se