2020-11-16
Nyheter

Listan med de mest aktuella frågorna i FAR:s expertnätverk

Sedan FAR:s expertnätverk våren 2020 gick in i en ny fas med ny struktur och organisation, har arbete pågått med att identifiera de viktigaste och mest aktuella frågorna för FAR att arbeta med. En gång i kvartalet stäms frågorna av – och nu i november har en färsk genomgång gjorts.

Nätverket består av grupper för Revision, Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter, Skatt, Hållbarhet, Etik och Offentlig sektor. Dessutom diskuteras frågor tvärfunktionellt.

Det här är en kort översikt över vad som är högst upp på agendan för de olika grupperna.

Strategigrupp Revision

Ordförande Johan Rippe, PwC

 • Regulatoriska landskapets utveckling – vad händer i vår omvärld och hur ska FAR agera? Här finns fem centrala frågor i dagsläget:
  Fraud / bedrägeri: Ett område som diskuteras utifrån stora företagsskandaler som Carillion (Storbritannien) och Wirecard (Tyskland). Både den globala standardsättaren IAASB och den europeiska branschorganisationen Accountancy Europe (AE) har frågan högt upp på sin agenda där FAR medverkar i en arbetsgrupp.
  Going concern / fortsatt drift: I efterspelet av de nämnda företagsskandalerna kommer frågan upp om revisorerna borde ha förutsett och flaggat för fortsatt drift-problematiken. Den frågan finns också med inom IAASB och AE, där FAR deltar i en arbetsgrupp
  EU Audit Reform/Revisionsdirektivet: Inom EU diskuteras om det är dags att revidera direktivet.
  LCE, Audit of Less Complex Entities: Revision av mindre komplexa verksamheter. En global fråga där IAASB fått uppdraget och arbetar parallellt med två olika spår; en skalbar ISA eller ett eget regelverk. I december förväntas information om vilken av de två olika spåren som kommer att förespråkas. Strategigruppen inom Revision har bjudit in Kai Morten Hagen som är ordförande i arbetsgruppen inom IAASB till sitt nästa möte.
  DORA, Digital Operational Resilience Act: Ett initiativ från EU i syfte att stärka den finansiella sektorn mot störningar i IT-miljön och där revisionsföretag föreslås inkluderas i finanssektorn, vilket väcker frågor om riskhantering, kontroll och dokumentation.
 • Revisorns kompetens för olika kundsegment: Tidigare har behovet av antal revisorer diskuterats, nu ligger vårt fokus i stället på hur det framtida kompetensbehovet ser ut.
 • FAR:s framtida erbjudande till branschens revisorer: Ständigt aktuellt för FAR att fånga branschens behov.

Strategigrupp Redovisning

Ordförande Pernilla Lundqvist, EY

 • Corporate Reporting/Non Financial Information: Frågan är aktuell på europeisk nivå där Accountancy Europe har olika arbetsgrupper där FAR deltar. I dagsläget finns en remiss från IAASB:s som hanteras tvärfunktionellt inom expertnätverket.
 • Utveckling redovisningsnormer icke noterade företag i Sverige: Det sker utveckling inom Europa där vi avser engagera oss tidigare i processen innan förslag kommer ut på remiss.
 • Sambandet redovisning och beskattning: Den här frågan är fortsatt aktuell.

Strategigrupp Redovisnings- och lönekonsulter

Ordförande Sara Uhlén, GT

 • Vad är kvalitet för marknaden och vad är den beredd att betala för dito? Mycket drivs av regulatoriska frågor – men viktigast är att våra tjänster efterfrågas.
 • Samarbete mellan FAR/Srf-konsulterna: Frågan är fortsatt aktuell.
 • Framtida auktorisation av system samt uppdatering av framtida krav på konsulter (som behöver avspegla sig i såväl utbildning som kvalitetssäkring av deras framtida arbete).

Strategigrupp Skatt

Ordförande Magnus Larsson, Deloitte

 • Regulatoriska förändringar
  – DAC6, rapporteringspliktiga arrangemang: Nya regler kräver stora administrativa resurser som rådgivare har att hantera. FAR har dialog med Skatteverket kring kvarstående oklarheter.
 • Stödpaketen kopplade till covid-19, koncernbidrag och utdelningar: I dialogmöten med Tillväxtverket lyfts konkreta frågor.
 • Succession/bemanning till nytta för branschen.
 • Auktorisationens utveckling: hållbar skatt och recap / återauktorisation.

Specialistgrupp Offentlig sektor

Ordförande Harald Jagner, Deloitte

 • Kommunal Redovisningsrevision: FAR, Skyrev och SKR arbetar gemensamt med att ta fram en ny standard. Arbete pågår enligt plan, några mindre moment kvarstår liksom remissrunda. Nästa steg är utbildning och implementering samt följdeffekter så som avtal och upphandlingar. Viktigt med förankring, vilket gjort att fler aktörer bjudits in.

Specialistgrupp Hållbarhet

Ordförande Torbjörn Westman, KPMG

 • EU Taxonomi – hur påverkas bolagen och hur möter vår bransch denna förändring: Frågan behöver adresseras även i andra grupper inom expert-nätverket såsom revision, redovisning och skatt. FAR förespråkar att den lagstadgade hållbarhetsrapporten revideras.
 • IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting: IFRS har tagit ett initiativ för att konsultera branschen och marknaden för att samla den regulatoriska delen inom IFRS-sfären för att skapa en global standard.
 • Nya riktlinjer och regelverk inom området, hur säkerställer vi att vi som bransch hänger med och i förlängningen kan påverka där vi kan göra skillnad.

Specialistgrupp Etik

Ordförande Anders Bäckström, KPMG

 • Utredningar och konsultationer: Utredning kring enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag har flyttat fram till början av 2021. Arbete inom IESAB:s Technlogogy Task Force: Complexity in the professional environment. RI:s tematillsyn i digitaliseringsfrågor som just har annonserats.
 • Strategiska verksamhetsfrågor: Frågan om penningtvätt är central vilken är tvärfunktionell. Därutöver kvalitetsfrågor som ISQM1 projektet och DORA-projektet, vilket omnämndes av strategigrupp revision.