2020-03-26
Nyheter

Upplysningar om händelser efter balansdagen på grund av coronautbrottet

Hur ska revisorn agera om styrelsen avgett sin årsredovisning vid en tidpunkt då effekterna av corona inte var så omvälvande som senare blivit känt – och att årsredovisningen därför inte upplyser om dessa effekter när revisorn avger sin revisionsberättelse?

Coronapandemin har ställt många frågor på sin spets. I veckan har FAR:s policygrupp för revision därför haft ett möte för att bland annat ta ställning till flera frågeställningar som uppstått på grund av den rådande situationen.

Är det exempelvis möjligt att avge en omodifierad revisionsberättelse över en årsredovisning som inte nämner covid-19 om viruset har fått väsentliga konsekvenser för företaget och den upprättade årsredovisningen inte längre ger en rättvisande bild? Enligt ISA 560 ska revisorn beakta alla händelser fram till att revisionsberättelsen undertecknas.

– Om man antar att styrelsen har skrivit på årsredovisningen innan coronakrisen bröt ut blir det olyckligt, för då ska revisorn ta ställning till en årsredovisning som borde ha sett annorlunda ut om coronaeffekten hade stått med. Policygruppens uppfattning är att det bästa är om styrelsen ändrar och uppdaterar sin årsredovisning samt daterar årsredovisningen med nytt datum för avgivande, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor och sekreterare i FAR:s policygrupp för revision.

Situationen blir mer prekär om styrelsen inte vill ändra sin årsredovisning. Vad skriver revisorn nu i revisionsberättelsen?

– Det kan därför behöva upprepas att om coronaviruset har gett väsentliga konsekvenser för företaget, konsekvenser som inte framgår av årsredovisningen, så ska revisorn modifiera sitt uttalande om årsredovisningen säger Lennart Iredahl.

Vidare bör det uttalande revisorn begär från företagsledningen återspegla coronaeffekten oavsett om slutsatsen är att det har en väsentlig påverkan på företaget eller inte.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz