2020-03-02
Nyheter

Ändringar i ISA 540

I juni 2018 fastställde IAASB en ny version av ISA 540. Titeln på ISA 540 förkortades i samband med detta. Den nya lydelsen på svenska är ISA 540 (Omarbetad) "Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar". En svensk översättning finns nu publicerad på FAR Online.

Omarbetningen av ISA 540 är så pass omfattande att IAASB valde att publicera ISA 540 utan synliga ändringar. Den svenska versionen av ISA 540 innehåller därför inte heller några synliga ändringar.


Ändringarna i ISA 540 medförde att vissa huvudsakligen mindre ändringar behövde göras i följande ISAs: ISA 200, ISA 230, ISA 240, ISA 260, ISA 500, ISA 580, ISA 700 och ISA 701. Vilka konsekvensändringar som gjorts framgår i detalj i den engelska versionen på sid. 62-93 i detta dokument

IAASB:s motiv till att ändra i ISA 540 är att hittills gällande ISA 540 publicerades innan ett antal viktiga IFRS-standarder hade införts. I synnerhet motiveras behovet av förtydliganden i ISA 540 med ändringar i redovisningen av förväntade kreditförluster, leasing, försäkringskontrakt och intäktsredovisning.

Den nya ISA 540 ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 15 december 2019 eller senare. I praktiken innebär det för svenska förhållanden räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. Det är både tillåtet och önskvärt att tillämpa nya ISA 540 i förtid.

Du hittar ISA 540 i FAR Online, observera att den omarbetade versionen ligger som en pdf-bilaga.