2020-05-07
Nyheter

Arvodesbegränsningar ett problem vid behov av ej lagstadgade granskningstjänster

Begränsningar av arvodet för icke-revisionstjänster kan skapa problem vid revisionsuppdrag i företag som även har behov av ej lagstadgade granskningstjänster. Comfort letters och översiktlig granskning av delårsrapporter är sådana tjänster. 2020 är första året som reglerna tillämpas i skarpt läge.

Reglerna i revisorsförordningen om begränsning av revisorns arvode för icke-revisionstjänster innebär problem vid revisionsuppdrag i företag som även har behov av ej lagstadgade granskningstjänster. Bland annat finns en begräsning avseende det sammanlagda arvodet för icke-revisionstjänster i relation till arvodet för den lagstadgade revisionen av företag av allmänt intresse. Enligt reglerna får inte arvodet för ej lagstadgade granskningstjänster överstiga 70 procent av arvodet för den lagstadgade revisionen. Reglerna trädde i kraft 2016 men det är först i år de får effekt i och med att en av förutsättningarna för arvodesbegränsningen är att icke-revisionstjänster tillhandahållits tre år i följd.

FAR:s operativa grupp Finansiella företag – revision (tidigare FAR:s specialistgrupp för finansiella företag) och FAR:s Specialistgrupp Etik (tidigare FAR:s policygrupp för etik) har uppmärksammat problemet. I första hand är det mindre banker som drabbas.

Anders Bäckström
– Vår uppfattning är att företagen inte känner till effekten av reglerna utan tror att arvodet för exempelvis comfort letter kan räknas in i det ordinarie revisionsarvodet. Vi vill nu tydliggöra problemet så att företagen verkligen förstår vad det här innebär, säger Anders Bäckström, auktoriserad revisor KPMG och ordförande i FAR:s Specialistgrupp Etik.

 

Många företag efterfrågar ej lagstadgade granskningstjänster från sin revisor. Ett exempel, som främst efterfrågas av mindre banker, är granskning som underlag för avgivande av comfort letters vid utgivning av prospekt i samband med emission av värdepapper. Ett comfort letter är ofta ett krav från investmentbankerna som arrangerar låneprogrammen för emittentens räkning.

Sussanne Sundvall– Arvodena för den här typen av tjänster kan snabbt komma upp i en nivå som gör att reglerna om arvodesbegränsningar blir aktuella. Om inte företagets valda revisor kan avge ett comfort letter på grund av reglerna måste företaget anlita en revisor från en annan byrå. Då blir det i princip en helt ny revision, vilket innebär att kostnaden för ett comfort letter blir mycket hög. Det finns även andra ej lagstadgade granskningstjänster där det vore opraktiskt, och ibland i praktiken omöjligt, att anlita någon annan än företagets bolagsstämmovalde revisor, säger Sussanne Sundvall, auktoriserad revisor på PwC och ordförande i FAR:s operativa grupp Finansiella företag – revision.

Kan det finnas ett oberoendehot?
Vår bedömning är att det inte finns någon oberoendeproblematik. Tjänster som innebär att den valda revisorn utför granskningsuppdrag kan inte påverka den valda revisorns opartiskhet och självständighet. Snarare är det en fördel då revisorn vidtagit granskningsåtgärder som kan bidra till ökad kvalitet i revisionen, säger Anders Bäckström.

Finns det någon lösning?
– Vi ser ett stort behov av ett klargörande. Att ändra på en EU-förordning är knappast möjligt, inte på kort sikt i alla fall. Men en lösning skulle kunna vara att Finansinspektionen genom föreskrifter klargör att de finansiella företagen ska anlita sin valda revisor för vissa frivilliga granskningstjänster. Främst är det comfort letters och översiktlig granskning av delårsrapporter som bör omfattas, säger Sussanne Sundvall.

Reglerna för arvodesbegränsning i korthet:

  • Det sammanlagda arvodet för icke-revisionstjänster, inklusive ej lagstadgade granskningstjänster, förutsatt att sådana tjänster utförts tre år i följd, får inte för det fjärde räkenskapsåret överstiga 70 procent av genomsnittet för de arvoden som betalats för den lagstadgade revisionen av PIE-bolaget (och dess moder- och kontrollerade företag samt av koncernredovisningen) under de senaste tre räkenskapsåren.
  • Arvodesbegränsningen är hänförlig till de tjänster som tillhandahålls det granskade företaget av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget. Icke-revisionstjänster som andra företag i revisorns nätverk levererar till det granskade företaget eller dess moder- eller kontrollerade företag ska därmed inte tas med i beräkningen.
  • Arvodesbegränsningen omfattar däremot inte sådana tjänster som har tillhandahållits det granskade företaget och som baseras på lagkrav. Det innebär bland annat att lagstadgade uppdrag som exempelvis granskning av kontrollbalansräkning och apportegendom vid apportemission undantas. Arvodet för sådana icke-revisionstjänster som föreskrivs i lag kommer därmed varken att ingå i underlaget för det totala revisionsarvodet eller för det totala arvodet för icke-revisionstjänster.
  • Om det finns särskilda skäl kan Revisorsinspektionen bevilja undantag från bestämmelserna om arvodesbegränsning för en period om högst två räkenskapsår.
  • En uppföljning av arvodesbegränsningen skall årligen rapporteras till bolagets revisionsutskott.

Pernilla Halling

Kommunikationsstrateg

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se