2020-06-18
Nyheter

Omställningsstödet – detta gäller

Företag som söker omställningsstöd på mer än 100 000 kronor behöver intyg från en revisor. Är stödet lägre än 300 000 kronor ska revisorns granskning följa standarden SNT 4400. Är det högre ska granskningen genomföras enligt ISA.

Under onsdagen fattade riksdagen beslut om att införa omställningsstödet och på torsdagen publicerades de föreskrifter som gäller. Samtidigt uppdaterade Skatteverket sin rättsliga vägledning kring omställningsstödet.

- Det är bra att vi nu har fått information om vad som gäller så att både FAR:s medlemmar och deras kunder kan börja planera och förbereda sig inför ansökningsförfarandet, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Stödet, som går att söka från och med måndag klockan 12.00, kommer att hanteras av Skatteverket. För att få ta del av stödet måste företagets nettoomsättning ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma månader föregående år. Nedgången ska vara orsakad av coronaviruset. Stödet gäller företag godkända för F-skatt, och även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Om företaget har skulder hos Kronofogden, eller är på obestånd enligt konkurslagen går det inte att få ta del av stödet. Företaget får heller inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU anser är icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

För ansökningar om omställningsstöd på mer än 100 000 kronor krävs ett revisorsyttrande. Men auktoriserade redovisningskonsulter kan vara behjälpliga i ansökningsprocessen, framför allt när det gäller ansökningar om stöd under 100 000 kronor.

- Det är viktigt att det blir rätt från början och auktoriserade redovisningskonsulter kan tillföra ett stort värde för företagen i upprättandet av ansökningshandlingarna, säger Karin Apelman.

På Skatteverkets webb preciseras vad som gäller kring revisorsintyget. Ett skriftligt undertecknat yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag, ska bifogas ansökan om omställningsstöd om stödet är på minst 100 000 kronor. Är stödet lägre behövs inget intyg om inte Skatteverket kräver det.

Vissa frågor kring revisorns yttrande är inte helt klargjorda och FAR för nu en dialog med Skatteverket för att reda ut vad som gäller. Uppdaterad information om detta kommer under nästa vecka.

FAR arbetar också med att ta fram exempel på revisorsyttrande och exempel på uppdragsbrev för granskningsuppdraget samt uppdragsbrev för uppdraget att sammanställa underlag för beräkning av omställningsstöd.

Enligt information från Skatteverket ska revisorsintyget innehålla uppgifter om:

  • nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för mars och april 2020 och nettoomsättningen för motsvarande period året dessförinnan
  • att de grundläggande villkoren för stödet är uppfyllda, d.v.s. att omsättningstappet så gott som uteslutande är orsakat av effekterna av rådande spridning av sjukdomen covid-19
  • att nettoomsättningen var minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020
  • att företaget inte har gjort eller beslutat om en sådan värdeöverföring till aktieägarna eller medlemmarna som diskvalificerar från rätten till stöd
  • storleken på de fasta kostnaderna för mars och april 2020, beräknade enligt 10–12 §§ FOM
  • i vilken omfattning företaget fått annan ersättning eller statligt stöd som omställningsstödet ska avräknas mot enligt 13 § FOM
  • nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan bruttoresultatet för mars och april 2020 och bruttoresultatet för motsvarande period årets dessförinnan, om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 15 § andra stycket FOM.

Skatteverket skriver också att om det sökta omställningsstödet är lägre än 300 000 kronor, ska granskningen följa standarden SNT4400 och är stödet minst 300 000 kronor ska granskningen genomföras i enlighet med ISA, International Standards on Auditing.

Text: Charlotta Marténg, Pernilla Halling