2020-06-26
Nyheter

FAR i dialog med Skatteverket om omställningsstödet

Vissa frågor kring revisorns yttranden vid ansökningar om omställningsstödet har behövt diskuteras med Skatteverket. Under torsdagen hade därför FAR ett dialogmöte med Skatteverket för att få klarhet i olika frågor.

För ansökningar om omställningsstöd på minst 100 000 kronor behövs ett revisorsyttrande. Även auktoriserade redovisningskonsulter kan vara behjälpliga i ansökningsprocessen, särskilt när det gäller ansökningar om stöd under 100 000 kronor.

Är det sökta omställningsstödet lägre än 300 000 kronor ska granskningen följa standarden SNT4400 och är stödet minst 300 000 kronor ska granskningen genomföras i enlighet med ISA, International Standards on Auditing eller ISAE 3000, International Standard on Assurance Engagements, beroende på om yttrandet gäller finansiell eller icke-finansiell information.

Vissa frågor kring revisorns yttranden har inte varit helt klargjorda. Under torsdagen hade därför FAR:s coronagrupp ett möte med Skatteverket, där även Srf deltog, för att räta ut vissa frågetecken. Inför mötet hade FAR tagit fram exempel på revisorns rapportering, dels i den enklare granskningen enligt SNT 4400, dels vid revision enligt ISA/ISAE.  

– Under mötet gick vi huvudsakligen igenom det material vi hade tagit fram som stöd till våra medlemmar. Vi upplevde att det var ett effektivt och konstruktivt möte med diskussioner i positiv ton. FAR arbetar nu vidare med dessa exempel för att så småningom kunna publicera dem, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor på FAR och med i FAR:s coronagrupp.

FAR arbetar också med att ta fram exempel på uppdragsbrev för granskningsuppdragen.

Om det i samband med omställningsstödsuppdrag är fråga om ett kombiuppdrag - och byrån åtar sig att sammanställa underlag för kunden - måste reglerna om revisorns oberoende beaktas. FAR bedömer att byrån inte kan åta sig att agera som ombud för omställningsstöd för en revisionskund.

Skatteverket öppnade för ansökningar av stödet vid kl. 12.00 måndagen 22 juni. Fram till samma tid på torsdagen hade 1 850 ansökningar kommit in, där det sökta stödet totalt uppgick till 72 miljoner kronor. Ansökningarna hittills har således varit relativt små. Regeringens prognos i våras är att 180 000 företag kommer att söka stödet.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz