2020-07-02
Nyheter

Omställningsstöd – revisorsyttranden och uppdragsbrev

Som FAR tidigare har informerat behöver ansökningar om omställningsstöd på minst 100 000 kronor ett revisorsyttrande.

Är det sökta omställningsstödet lägre än 300 000 kronor ska granskningen följa standarden SNT 4400 och är stödet minst 300 000 kronor ska granskningen genomföras i enlighet med ISA, International Standards on Auditing eller ISAE 3000, International Standard on Assurance Engagements, beroende på om yttrandet gäller finansiell eller icke-finansiell information.

FAR har tagit fram uppdragsbrev och revisorsyttrande för båda typerna av granskningsuppdrag.

Bestämmelser om omställningsstöd framgår av lag (2020:548) om omställningsstöd och förordning (2020:552) av omställningsstöd. Skatteverket har tagit fram en rättslig vägledning kring omställningsstödet, där finns bland annat information om krav på revisorsintyg.

FAR:s operativa grupp Normgivning Revision har tillsammans med rådgivare på FAR tagit fram dokumenten och arbetar vidare med frågor kring revisorns granskning av ansökan om omställningsstöd varför ytterligare material kan komma att publiceras. Inom kort kommer skriftliga uttalanden från företagsledningen (ett för revision och ett för granskning enligt särskild överenskommelse) samt en vägledning till revisorns granskning att publiceras.

Observera: I FAR:s mall för revisorsyttrande enligt SNT 4400 presenteras i mittenkolumnen de granskningsåtgärder revisorn normalt alltid ska utföra. Dessa granskningsåtgärder är överenskomna mellan FAR och Skatteverket. Om en granskningsåtgärd i undantagsfall inte skulle kunna genomföras, alternativt inte är relevant för syftet med granskningsåtgärden, i ett enskilt företag, ska revisorn utforma en alternativ granskningsåtgärd som beaktar syftet med den ordinarie granskningsåtgärden.