2020-02-28
Nyheter

FAR: Revidera och stärk regelverket för hållbarhetsrapportering

EU-kommissionen vill utreda och få feedback på regelverket för icke-finansiell rapportering. Nu har FAR svarat på remissen.

EU-kommissionen har fått signaler om att läsare av hållbarhetsrapporter som upprättats enligt Non-Financial Reporting Directive (NRFD) inte får den information de behöver av rapporteringen, eftersom regelverket är principbaserat och därmed ger utrymme åt olika tolkningar. Därför vill EU-kommissionen utreda och få feedback på regelverket av icke-finansiell rapportering.

Nu har FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling sammanställt ett remissvar, där specialistgruppen instämmer med EU-kommissionens uppfattning att direktivet behöver kompletteras med tydligt definierade kriterier för rapporteringen.

FAR påminner vidare att det, enligt den globala standardsättaren IAASB, är väsentligt för revisorn att det finns tydliga kriterier som är anpassade till bestyrkandeuppdragen och att kriterierna är tillgängliga för avsedda användare av hållbarhetsrapporten. EU både kan och bör vara i framkanten i att utveckla sådana.

EU-kommissionen nämner tre förslag i sin utvärdering av direktivet:

  • Fortsätta med nuvarande approach
  • Utveckla användningen av standarder
  • Revidera och stärka NFRD:s föreskrifter

FAR skriver att direktivet har bidragit till ett ökat fokus på hållbarhet, däremot kan det vara tidigt att dra slutsatser av implementeringen och behoven av förändring. FAR anser därför att på kort sikt bör nuvarande approach fortsätta gälla, så att kommissionen får ordentliga förutsättningar att utvärdera implementeringen och påverkan för företagen.

På lång sikt trycker FAR på det tredje alternativet, att EU i samband med utvecklandet av direktivet bör utvärdera de nu existerande standarderna. Men att endast godkänna en standard är troligen inte tillräckligt för att nå målet. Det finns även ett behov av att de kriterier som ska användas fungerar globalt.

Slutligen anser FAR att eftersom icke-finansiell information är en del av det interna beslutsfattandet och betydelsefullt för investerare, finns ett starkt behov att förstärka kravet på granskning av just den informationen. De nya granskningskraven i NRFD bör utvecklas i enlighet med IAASB:s standard för granskningsuppdrag, vilket ökar förutsättningarna för att de bli globalt jämförbara.

– Det är positivt med ett ökat krav på granskning. I EU-kommissionens sammanfattning av problemet återkommer ofta att intressenterna inte tycker att det är trovärdigt. Det efterfrågas med andra ord en ökad trovärdighet i rapporteringsuppgifterna, vilket blir effekten om graden på granskning stärks, säger Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

– Nu har EU-kommissionen öppnat en offentlig remissförfrågan som vem som helst får svara på. Jag vill uppmuntra byråer och organisationer att lämna sina synpunkter på remissen. Kraven på hållbarhetsrapporteringen kan upplevas som svåra och här har byråerna en möjlighet att påverka, tipsar Yvonne Jansson, hållbarhetskonsult och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz