2020-08-26
Nyheter

Företagsledningens uttalande och påverkan av Covid-19

FAR:s medlemsrådgivning har fått flera frågor om företagsledningens uttalande ska anpassas med anledning av Covid-19. Med anledning av det har FAR:s operativa grupp Normgivning revision diskuterat frågan: ska företagsledningens uttalande återspegla effekten av Covid-19 oavsett om slutsatsen är att det har en väsentlig påverkan på företaget eller inte?

Revisorn ska inhämta revisionsbevis om att företagsledningen har tagit ställning till om och hur företaget har påverkats av Covid-19. Ett sätt att visa att företagsledningen har gjort en bedömning och vilken denna är kan vara att ta med en skrivning om det i företagsledningens uttalande.

FAR:s operativa grupp Normgivning revision rekommenderar att en särskild skrivning läggs till i företagsledningens uttalande då Covid-19 har haft en väsentlig påverkan på företaget. Eftersom företag påverkas på olika sätt av Covid-19 har något exempel på text ej tagits fram. Det finns inget som hindrar att en särskild skrivning även tas med i de fall då Covid-19 inte har haft en väsentlig effekt på företaget.