2020-08-14
Nyheter

Ändringar i IAASB:s internationella standarder

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har ändrat ett antal av IAASB:s internationella standarder som ett resultat av att IESBA:s Etikkod nyligen omstrukturerades och reviderades.

Den ändrade Etikkoden trädde ikraft den 15 juni 2019. Ändringarna i IAASB:s internationella standarder har gjorts för att anpassa standarderna till revideringarna i IESBA:s Etikkod och för att säkerställa att de kan fortsätta tillämpas tillsammans med denna. FAR har översatt ändringarna och de översatta versionerna finns tillgängliga på faronline.se. Ändringarna trädde ikraft den 15 juli 2020.

Vilka standarder som har ändrats samt en sammanställning av ändringarna på engelska finns tillgängliga på IASASB:s webbplats.