2020-04-24
Nyheter

Bolagsstämmor utan fysiskt deltagande välkomnas av FAR

Det ska bli lättare för bolag och föreningar att hålla stämmor. I ett utkast till lagrådsremiss öppnas för stämmor helt utan fysiskt deltagande.

− Det är positivt att departementet vidtar de här åtgärderna. FAR skulle gärna se att vissa regler eventuellt införs permanent i ABL, säger Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

FAR har fått möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”. I den föreslås tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Stämman ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom att aktieägare/medlemmar deltar genom poströstning. Ett förslag om att en aktieägarminoritet ska ges rätt att skjuta upp behandlingen av ett ärende på dagordningen till en fortsatt stämma där det måste gå att delta i stämman på andra sätt än enbart genom poströstning finns också med.

FAR välkomnar möjligheter att hålla stämma utan fysiskt deltagande, för att minska risken för spridning av coronaviruset. ”FAR har inget att erinra mot att det ges en möjlighet för styrelsen att besluta om att stämman ska genomföras utan fysiskt sammanträde och att aktieägarna respektive medlemmarna i stället får utöva sin rösträtt enbart genom poströstning. Att genomföra en poströstning kan dock innebära en osäkerhet och en risk för smittspridning om aktieägaren eller medlemmen behöver lämna eventuell isolering för att införskaffa frimärke och kuvert. FAR anser därför att det också bör vara möjligt för aktieägare och medlemmar att utöva sin rösträtt elektroniskt med hjälp av avancerad elektronisk identifiering och signering. Detta uppfattas troligtvis av många som ett enklare och säkrare förfarande än poströstning.” skriver FAR i sitt remissvar.

Maria Lantz, chefsjurist på FAR, välkomnar de tillfälliga ändringarna.

− Det är positivt att departementet vidtar åtgärder för att underlätta för bolagen och föreningarna att hålla stämmor i de här tiderna. Sedan skulle FAR gärna se att departementet efteråt utvärderar och eventuellt inför vissa av dessa regler i ABL permanent, säger hon.

Text: Charlotta Marténg