2019-10-21
Nyheter

FAR tillstyrker förslag om e-handelsmoms

FAR tillstyrker i ett remissvar ett förslag om att förändra nuvarande svenska momsregler avseende e-handel mellan företag och konsumenter. Tillstyrkandet sker dock inte utan reservationer.

Efter att ha beretts tillfälle att yttra sig tillstyrker FAR en promemoria om ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Fi2019/02563/S2). FAR konstaterar i sitt tillstyrkande att EU:s direktiv (2017/2455) inte ger utrymme för Sverige att göra andra implementeringar än dem som direkt följer av direktivet.

– Lagändringarna har sin grund i det så kallade e-handelspaketet, som innebär ändringar i bland annat EU:s mervärdesskattedirektiv och den så kallade genomförandeförordningen. Syftet med ändringarna är bland annat att förenkla för företagen, förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet, säger Emil Frennberg, ledamot i FAR:s specialistgrupp för skatt och skattejurist inriktad på momsfrågor på Deloitte.

Då promemorian föreslår en implementering av ändrade momsregler som är samstämmig med direktivet ser FAR inga direkta hinder mot att implementera de ändringar som föreslås i promemorian.

– Eftersom det är fråga om direktivändringar ges inte något utrymme för Sverige att göra en annan implementering än den som direkt följer av direktivet, medan ändringarna i förordningen är direkt tillämpliga och därför överhuvudtaget inte ska implementeras i svensk lag, säger Emil Frennberg.

Förslagen i promemorian gör exempelvis att företagen inte behöver hålla ordning på vilka olika omsättningströsklar som gäller för distanshandel i EU:s olika medlemsstater utan att en gemensam tröskel för hela EU införs. Även reglerna om utökad möjlighet att använda så kallad Mini One Stop Shop vid försäljning till företrädesvis privatpersoner innebär att företagen inte i samma utsträckning kommer att behöver registrera sig för moms i flera olika medlemsstater utan att dessa kan ta ut och redovisa lokal moms för flera olika medlemsstater i en deklaration.

Tillstyrkandet från FAR sker dock inte utan reservationer. I remissvaret konstaterar FAR att det är olyckligt att införandet av direktivet sker genom ett antal hänvisningar till EU:s rättsakter i stället för en uttrycklig reglering i mervärdesskattelagen (1994:200) eller annan svensk lagstiftning, även i situationer där detta inte framstår som direkt nödvändigt.

– Även om syftet med ändringarna är vällovligt innebär både ändringarna på EU-nivå och sättet på vilket de sedan implementeras i svensk lagstiftning sammantaget ett mycket komplext regelverk och det finns därför en risk för att målsättningen att förenkla för företagen inte alltid kommer att uppnås, säger Emil Frennberg.

Det sätt på vilket ändringarna föreslås införas i svensk rätt gör det exempelvis svårare att utläsa vilka beloppsgränser som gäller i olika situationer, bland annat mot bakgrund av att hänvisning sker till EU:s rättsakter med belopp angivna i euro, samtidigt som reglering om hur omräkning ska ske och vad beloppen motsvarar i svenska kronor återfinns i annan lagstiftning och myndighetsföreskrifter. Därför bör det, enligt FAR, övervägas om de olika beloppsgränserna kan uttryckas i svenska kronor direkt i lagstiftningen, alternativt att hänvisningen till var beloppen i svenska kronor står att utläsa görs tydligare. 

FAKTA

Ett förslag i promemorian är att undantaget från moms vid import av försändelser med lågt värde avskaffas. Eftersom undantaget inte varit tillämpligt på postorderförsäljning kommer ändringen framförallt att påverka import av periodiska publikationer, som tidigare varit momsfria upp till ett belopp om 22 euro. Vidare föreslås att elektroniska marknadsplatser och plattformar i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i tredje land via plattformen.

Utöver detta föreslås även att den särskilda ordningen för redovisning och betalning av moms för elektroniska tjänster, så kallad Mini One Stop Shop, utökas till alla tjänster och vissa varor. Förändringen innebär att ett företag som säljer till företrädesvis privatpersoner i andra EU-länder inte i samma utsträckning kommer att behöva vara momsregistrerad och ta ut lokal moms i flera olika medlemsstater.

En annan förändring är att nuvarande omsättningströsklar för distansförsäljning av varor till och från företrädesvis privatpersoner i andra EU-länder avskaffas. Den EU-gemensamma tröskel om 99 680 kronor per år som gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster ska i stället gälla även för distansförsäljning av varor inom EU. Ändringen gör det enklare att tar reda på vilken omsättningströskel som gäller eftersom medlemsstaterna tidigare haft möjlighet att ha olika tröskelvärden för distansförsäljning av varor. Samtidigt sänks tröskelvärdet vilket innebär att fler företag med även en förhållandevis begränsad omsättning till utlandet kommer att behöva ta ut utländsk moms på sin försäljning till privatpersoner.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se